Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co udělat při ....?

 

Co udělat, při obdržení podezřelé poštovní zásilky
 
 s podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah
 uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru
 opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem
 událost ohlaste na Hasiče 150 nebo Policii 158 nebo linku tísňového volání 112
 Hasičský záchranný sbor ČR či Policie ČR od vás zásilku převezme a odveze jí k ověření jejího obsahu do chemické laboratoře

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli jiný podezřelý předmět.
 
Co dělat v zamořeném prostředí?

Tak úplně pro začátek bychom si měli zodpovědět, co to vlastně zamořené prostředí je a kde se s ním můžeme setkat.

Zamořené prostředí je prostor, zpravidla vymezený nějakou zónou zamoření, ve kterém jsou rozptýleny různé nebezpečné látky, které ohrožují jak lidský život, tak i životní prostředí. Tyto látky se do tohoto prostoru mohly dostat různou cestou. A to buď přirozenou nebo umělou.

Přirozenou cestou
- znamená, že různé chemické či fyzikální pochody v přírodě zapříčiní výskyt nějaké nebezpečné látky, např. ve studnách či jeskyních je možný výskyt metanu.
Do takovýchto prostor se nikdy sami nevydávejte!

Umělou cestou
- tj. například havárii cisternového vozidla, železničního vagónu, technickou havárií v různých výrobních závodech, neodbornou manipulací, ale také při různých sabotážích a chemických či teroristických útocích.
Ani do těchto prostor bychom se neměli normální cestou dostat, jelikož tyto prostory by již měly být ohraničeny, střeženy a zpravidla by se v těchto prostorách již zasahovalo.


Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí?
Při haváriích, útocích apod. se může stát, že budete muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tomto případě je nezbytně nutné chránit si dýchací cesty a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany.

K ochraně dýchacích orgánů můžeme použít vodou navlhčenou roušku zhotovenou z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

Samozřejmě se snažíme dle pokynů zasahujících jednotek (hasiči, policie, armáda, apod.) co nejdříve tyto prostory opustit a pokusit se dostat tam, kde je větší shromáždění obyvatel. Pokud už nastala možnost dekontaminace čili odmoření, snažíme se povrchní oděv, ochranné pomůcky a prostředky co nejdříve a co nejšetrněji svléci a odložit do určených sběrných nádob s kontaminovaným materiálem.
Co dělat při zemětřesení?


Osobní prevence je založena na jednotlivcích, stručně si ji zde můžeme popsat takto:
 doma mějte připraveno rádio na baterie, baterku, lékárničku
 naučte se základy první pomoci
 musíte vědět o hlavních uzávěrech elektřiny, vody a plynu
 nedávejte na police a skříně těžší předměty
 opřete těžký nábytek o zeď, popř. jej upevněte ke zdi
 při zemětřesení zůstaňte klidní
 jste-li mimo budovu, přesuňte se na volné prostranství, aby vás nezasáhly padající předměty
 jste-li uvnitř, zůstaňte uvnitř (nejvíce zranění je při vybíhání v panice z domů nebo při vbíhání do úkrytů)
 přitiskněte se, pokud je to možné, k nosné stěně, nebo se schovejte pod silnou deskou stolu, nikdy nestůjte u okna
 venku se držte dále od elektrického vedení
 pokud možno nezůstávejte v úzkých ulicích
 nepoužívejte otevřeného ohně
 jste-li v autě, zastavte na otevřeném prostranství a zůstaňte ve voze
 nikdy nevstupujte do výtahu, na schodiště a neskákejte z okna
 po zemětřesení poskytněte první pomoc sobě a ostatním
 zkontrolujte plyn, elektřinu a vodu, jsou-li poškozeny, zastavte je
 poslouchejte rádio
 nesplachujte záchod
 nechoďte naboso, všude mohou být střepy
 vyhněte se poškozeným budovám
 dodržujte pokyny záchranářů


Popis účinků zemětřesení (podle makroseizmické stupnice):

Stupeň I - člověk otřes nepozoruje, lze ho zaznamenat pouze přístroji

Stupeň II - pociťují velmi citliví lidé, kteří se nacházejí v naprostém klidu a ve vyšších patrech budov

Stupeň III - lehké zemětřesení, je pociťováno malou částí obyvatelstva jako chvění nebo otřes při rychlém přejetí vozu nebo jako nezvyklý pocit změny rovnováhy, slabé praskavé zvuky ve stropě a podlaze

Stupeň IV - mírné zemětřesení, uvnitř domu je pociťováno mnoha lidmi podle chvějících se nebo lehce kolísavých pohybů nábytku, jejichž následkem sklenice a nádobí na sebe naráží a řinčí. Řinčí i okna, praskají dveře, trámy a podlaha. Toto hnutí vyvolává strach u nervózních dětí

Stupeň V - dosti silné zemětřesení, je pociťováno mnoha lidmi vně i uvnitř budov, je pozorováno ve všech bytech, lidé mají pocit, jako by v domě spadl těžký předmět, člověk i s židlí a lůžkem se potácí jako na lodi při vzdutém moři, rostliny a větve se pohybují. Volně visící předměty se kývají, elektrické světlo přerývaně svítí nebo zhasíná následkem dotyku drátů vedení, obrazy klepou o stěny. Všichni spící se probudí. Zvířata jsou neklidná

Stupeň VI - silné zemětřesení, vzbuzuje strach, mnozí utíkají na volné prostranství, někteří se domnívají, že upadnou. Tekutiny v nádobách se pohybují, obrazy padají ze stěn, knihy z poliček. Většina nádobí se rozbije. Stojící kusy nábytku padají nebo se posunují. Objevují se jemné trhliny v omítce

Stupeň VII - velmi silné zemětřesení, padají a rozbíjejí se těžké předměty v bytech. Vodní toky a jezera se vlní a zakalují. Četné domy jsou mírně poškozeny, objevují se slabé trhliny ve zdech, komíny jsou poškozeny trhlinami, padají tašky ze střech. Lidé vybíhají ven, vládne strach a panika

Stupeň VIII - bořivé zemětřesení, kmeny stromů se kymácejí a lámou, nábytek se posunuje a převrací, sochy, pomníky a náhrobky padají. Pevně postavené budovy jsou rozpukány, vznikají trhliny ve zdivu a domech, většina komínů se zřítí. Mezi lidmi panuje všeobecná panika a zděšení. V půdě se objevují menší trhliny

Stupeň IX - pustošivé zemětřesení, dobré domy evropského typu jsou silně poškozeny a jsou neobyvatelné, některé budovy jsou posunuty po kamenném spodním základu, dochází k sesuvu svahů

Stupeň X - ničivé zemětřesení, většina kamenných staveb je do základů zničena, dřevěné budovy jsou těžce poškozeny. Násypy hráze a mosty jsou poškozeny nebo zničeny. Kolejnice jsou zohýbány, rovněž i potrubí v zemi, v dlažbě a v asfaltu vznikají trhliny, sesouvají se svahy, jsou poškozeny regulace vodních toků, voda je vržena na břeh a vznikají nová jezera

Stupeň XI - zemětřesná katastrofa, neodolá žádná stavba běžného typu, roztrhají se mosty, pilíře se zlomí, dochází k roztržení hrází, přetržení potrubí, ke zřícení skal, ke změnám v řečištích vodních toků

Stupeň XII - velká zemětřesná katastrofa, nevydrží žádné lidské dílo ani na povrchu ani pod zemí, pevné skály se trhají a řítí, dochází k rozsáhlým sesuvům půdy, ke vznikům vodopádů, jezer a nových toků řek, tvářnost krajiny se úplně změní v délce mnoha desítek až několika set kilometrů