Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rady pro Vás

Důležitá telefonní čísla

Hasiči - 150
Záchranná služba - 155
Městská policie - 156
Policie ČR - 158
Tísňové volání - 112


Česká asociace hasičských důstojníků

Materiály převzaty z poučky České asociace hasičských důstojníků

 

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku; při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osob blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

 

Používáš hořlavé kapaliny?

- Pamatuj, že nejvíce nebezpečná je hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti
- Mezi HK I.třídy nebezpečnosti patří např. benzín, aceton, líh, ředidla S6001 a S 6002
- Mezi HK II.třídy nebezpečnosti patří např. nafta, ostatní syntetická ředidla a barvy
- Neskladuj hořlavé kapaliny na slunci
- Pro hořlavé kapaliny používej pouze schválené druhy přepravních obalů
- Přepravní obaly plnit nejvýše na 95% svého objemu
- Nádoby s HK vždy řádně uzavřít a skladuj je otvorem nahoru
- Nepoužívej HK v blízkosti otevřeného ohně ani k rozdělávání ohně
- Při používání HK v uzavřených prostorách, řádně větrej
- Při manipulaci s HK nikdy nekuř
- Nedoplňuj HK do lampiček, letovacích lamp, vařičů apod. V době, kdy jsou v provoze

Manipuluješ s otevřeným ohněm?

- Před každým rozděláním ohně proveď : kontrolu okolí, zda se oheň nemůže rozšířit
- Dbej zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha
- Ohniště zřizuj jen ve zdálenosti od budov a hořlavých materiálů
- Veškerá ohniště musí být pod dozorem dospělé osoby
- Po skončení spalování řádně uhas oheň a ohniště zalij vodou
- Nerozdělávej oheň v lese a ve vzdálenosti menší než 50 m od lesa
- Při táboření nerozdělávej oheň mimo vyhrazená místa
- Nekuř v lese a v místnostech, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru

Užíváš plynový spotřebič?

- Přečti si pozorně návod k jeho použivání
- Dodržuj pravidla stanovená návodem k obsluze
- Zajišťuj pravidelnou kontrolu spotřebičů dle návodu výrobce
- Zajišťuj kontrolu komínů a kouřovodů 2x ročně
- Okna a dveře v místnosti s otevřeným plynovým spotřebičem nesmějí být utěsněny
- Při kontrole netěsnosti plynových potrubí a zařízení nepoužívej plamen
- Víš, kde je hlavní uzávěr plynu pro dům nebo byt, v nemž bydlíš?

Máš tlakovou nádobu na propan-butan?

Neskladuj tlakovou nádobu s PB :
- na místě nechráněnými před povětrnostními vlivy
- v místě, kde se nachází zdroj otevřeného ohně
- v prostorách pod úrovní okolního terénu
- v blízkosti kanalizačních vpustí a v blízkosto oken do sklepů a suterénů
- ve světlících, na půdách, v garážích, v kotelnách
- v místnostech tvořících bytová příslušenstvý a v šachtách bytových jader
- v místnostech určených ke spaní a ve společných prostorách
- v dřevěných objektech
- těsnost nádoby nikdy nezkoušej otevřeným ohněm
- v zavazadlovém prostoru osobního vozidla můžeš přepravovat max.40 kg PB

Užíváš lokální spotřebič tuhých paliv?

- Přečti si pozorně návod k obsluze spotřebiče a zkontroluj, zda jeho instalace je v pořádku
- Zkontroluj, zda je řádně upevněný kouřovod
- Proveď kontrolu, zda není spotřebič nebo kouřovod propálený
- Proveď kontrolu bezpečné vzdálenosti spotřebiče od hořlavých hmot
- Pokud není bezpečná vzdálenost stanovená návodem, pak lze za bezpečnou vzdálenost považovat 800 mm ve směru sálání a 200mm v ostatních směrech
- Bezpečná vzdálenost kouřovodu od obložení zárubní dveří je 200mm
- Bezpečná vzdálenost kouřovodu od ostatních částí stavebních konstrukcí hořlavých hmot je 400mm
- Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen upevněnou ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys

Používáš komín?

- Zajišťuj pravidelné čištění a kontrolů komínů ve lhůtách stanovených právním předpisem
- Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW, jsou lhůty 6 krát do roka
- U komínů se spotřebičina plynná paliva do výkonu 50 kW jsou lhůty 2 krát do roka
- V rekreačních domcích a chatách, nejsou-li užívány celoročně, je lhůta jednou za rok
- Všechny otvory musí být uzavřeny těsnými dvojitými komínovými dvířky
- Sopouch, do kterého není připojen spotřebič paliv, musí být uzavřen nehořlavou ucpávkou
- Máš-li podezření na vadný stav komínu, nechej provést kontrolu kominíkem
- Při podezření na vadný trámu v komínovém tělese, nechej provést kontrolu odborníkem

Užíváš elektrické tepelné spotřebiče?

- Přečti si pozorně návod k obsluze spotřebiče a zkontroluj, zda jeho instalace je v pořádku
- Není-li v návodu od výrobce stanoveno jinak, pak bezpečná vzdálenost mezi spotřebičem a předměty s hořlavých hmot je 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech
- Nestanoví-li výrobce jinak, nikdy nenechávej zapnuté elektrické spotřebiče bez dozoru
- Nikdy neodkládej předměty z hořlavých hmot na elektrické spotřebiče
- Nepoužívej poškozené spotřebiče nebo spotřebiče s poškozeným přívodním kabelem
- Opravy poškozených spotřebičů a kabelů zanech odborníkům

Užíváš garáž?

- Užívej ji pouze k účelům dle kolaudačního rozhodnutí
- Udržuj pořádek
- Skladuj max. 40 l PHM a 10 l olejů v nerozbitných a schválených obalech
- Neskladuj zde tlakové nádoby
- K čištění vozidla nepoužívej hořlavé kapaliny
- U nových garáží musíš mít hasící přístroj
- Nestartuj vozidlo v uzavřené garáží
- Jsou-li cítit PHM, nechej provést kontrolu vozidla
- V garáží nekuř a nepoužívej otevřený oheň
- V garáži smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené

Jsi vlastníkem, nebo používáš motorové vozidlo?

- Nezasahuj do elektroinstalace vozidla, opravy svěř odborníkům
- Používej pouze pojistky předepsané hodnoty
- Neprováděj zásahy do palivového systému, tuto práci svěř odborníkům
- Ucítiš-li výpary pohonných hmot, okamžitě zastav a vypni zapalování
- V jízdě pokračuj až po odstranění závady
- Při výměně akumulátoru používej pouze předepsaný typ pro dané vozidlo
- Dbej na to, aby byl akumulátor vždy řádně zajištěn proti pohybu
- Nikdy nepokládej na akumulátor žádné předměty nebo zavazadla
- Ve svém vlastním zájmu vybav své vozidlo funkčním hasícím přístrojem
- V motorovém prostoru neukládej žádné hořlavé materiály