Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se ...

 

Jak se evakuovat?


Co máme udělat, když jsme vyzváni k evakuaci ?


Výzvu k evakuaci se můžeme dozvědět dvěma způsoby:

1) Zvukem sirény (CO či požární), kdy je spuštěn tón "Všeobecná výstraha" – 140s kolísavý tón
2) Doprovodnou výzvou rozhlasového zařízení

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít s sebou evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, minirádio s bateriemi, toaletní potřeby, osobní léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky.
Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.
Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt již opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.
Jak se zachovat při nálezu nebezpečné látky?


Každý z nás se může setkat s obaly s obsahem nebezpečné látky. Co tedy udělat, aby se minimalizovalo či odvrátilo ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?


S čím se můžeme setkat:
chl1.jpgchl2.jpgchl3.jpg
 
 
 

chl4.jpgchl5.jpgchl6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak se zachovat:

1)

nesnažte se obal otevřít či ho poškodit
2)
informujte neprodleně Hasiče 150 nebo Policii 158 nebo linku tísňového volání 112
3)
do příjezdu odborníků zajistěte, aby se s nálezem nemanipulovalo
 
Jak se zachovat při anonymním oznámení o uložení bomby?


Anonymní oznámení o uložení bomby nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí, jako jsou letiště, školy, úřady, hypermarkety, soudy, nemocnice, sportovní stadiony, diskotéky, atd.

Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna.

Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata či o legraci, musíme takovouto událost brát vážně. V prvé řadě událost okamžitě oznámíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné.

Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa.

V žádném případě se nezdržujeme v blízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se stane v příštích minutách, nás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy si s sebou vezměte osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.
Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou?


Před použitím zábavné pyrotechniky je důležité znát i nebezpečí, kterou skrývá a každý z nás musí zachovávat nezbytnou opatrnost při jejím používání a nehazardovat se zdravím a životem svým a svého okolí.

Na tržištích lze sice takové zboží nakoupit levněji, ale šetrnost v tomto případě není na místě. Ve specializovaném obchodě zaplatíte sice o něco více, ale budete mít záruku kvalitního výrobku.

10 rad jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou
1.      Zábavnou pyrotechniku nakupujte zásadně ve stálých obchodech. V tržnicích často na výrobcích chybí vyznačení certifikace.
2.     Na obalu musejí být tyto údaje: stupeň nebezpečnosti (třída), číslo certifikátu, návod v češtině, datum výroby a spotřeby, údaje o výrobci či dovozci.
3.     Výrobek musí být označen zkušební značkou potvrzující certifikaci pro český trh. Každý tak pozná, zda se jedná o schválený a tedy bezpečný výrobek.
4.     Skladovat a vystavovat výrobky lze jen v původních obalech při teplotách do 40°C.
5.     Nakupující by měl dbát na celistvost obalu, proto nekupujte výrobky s porušeným obalem.
6.     Nikdy neodpalujte zjevně porušenou pyrotechniku. Časované pyrotechnické předměty musejí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí od 3 do 6 vteřin.
7.     Pokud dojde k selhání pyrotechniky, zlikvidujte ji podle návodu. Není-li na výrobku návod, tak se nejméně 30 minut k výrobku nepřibližujte, poté je na 24 hodin ponořte do nádoby s vodou. Vždy ale s výrobky manipulujte v kožených rukavicích.
8.     Po odstřelu výrobků vždy počkejte a nenaklánějte se nad něj. Může dojít ke zpoždění odstřelu.
9.     Po aktivaci nikdy nedržte pyrotechniku v ruce. Po zapálení dodržujte bezpečný odstup min. 10 metrů.
10.   Nezapomínejte na své čtyřnohé miláčky, hlavně psi a koně. Většina psů se při rámusu bojí a snaží se utéci, mnohdy utíkají až několik kilometrů.
 
Co jsou pyrotechnické předměty?
Základní členění pyrotechnických předmětů:
 pro zábavné účely (tzv. zábavní pyrotechnika)
 pro technické účely


Vyhláška Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ) dělí zábavnou pyrotechniku do tří tříd dle stupně nebezpečnosti:
 Třída I. - nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí (prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, létající motýli apod.), které je možné prodávat kdekoliv a které mohou nakupovat a obsluhovat i osoby mladší 18 let.
 Třída II. - nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí (římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, světlice, barevné dýmy, bengálské ohně apod.), se kterými mohou manipulovat pouze osoby starší 18 let.
 Třída III. - nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí a tyto výrobky mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů a prodavač je povinen při prodeji tuto podmínku ověřit. Tuto skupinu tvoří výbušné předměty (létavice, dělové ohňostrojové rány, italské a kulové pumy) na které se vztahují předpisy o výbušninách.

Pyrotechnické předměty II. a III. třídy se přitom nesmějí používat v uzavřených prostorách a také v blízkosti kostelů, dětských a nemocničních zařízení, domovů důchodců a při sportovních akcích.

Dodržení maximálního povoleného množství obsahu pyrotechnické slože a označení příslušné třídy je povinností výrobce a musí být uvedeno na obalu. Množství složí má vliv na stanovení maximálního povoleného množství skladovaných pyrotechnických předmětů v příručním skladu nebo vystavených na prodejně.

Ve stáncích nelze prodávat pyrotechnické předměty II. a III. třídy. Stánkovým prodejem se rozumí prodej – dle vyhlášky ČBÚ „vystavení“ – v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení dle zákona 50/1976 Sb., stavební řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební řád“) a navazujících prováděcích předpisů.


Obecné požadavky pro skladování a vystavování:

Z vyhlášky ČBÚ vyplývá, že skladovat a vystavovat lze pyrotechnické výrobky jen:
 v původních obalech výrobce; tak, aby jejich teplota nepřesáhla 40°C
 odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek; tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.

V prostorách, kde jsou skladovány nebo vystavovány se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, prostory musí být vybaveny protipožárními prostředky (tedy vnitřními požárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji dle schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby nebo dle vyhlášky o požární prevenci), ve skladovacích prostorách nebo v prostorách pro vystavení (prodej) se nesmí provádět jejich zapalování.
Jak bezpečně zacházet se zařízeními a spotřebiči na propan-butan


V poslední době došlo v ČR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými nádobami.

Propan-butanová náplň tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG). Vzhledem k vysoké výhřevnosti, energetickému potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve formě propan-butanu využíván ve značném měřítku ve firmách, domácnostech i pro rekreační účely, ať již pro vytápění, vaření, pohon aj.

Bohužel při nesprávné obsluze a manipulaci se zařízeními fungujícími na propan-butan hrozí také požár či výbuch s neblahými následky na zdraví a majetek občanů. Jen v loňském roce zaznamenali hasiči 10 případů požárů se škodou vyšší než 0,5 milionu korun, které bezprostředně souvisely s tlakovými nádobami na propan-butan.

Uživatelé by se měli při manipulaci s propan-butanovými zařízeními držet těchto několika základních pavidel:
 S rozmyslem je třeba postupovat již v okamžiku instalace propanbutanového zařízení, popř. spotřebiče. Uživatel by měl v každém případě využít odborné pomoci a nepokoušet se zařízení nainstalovat sám. Instalaci jednoduché tlakové stanice, kterou tvoří tlakové láhve, potrubní rozvod, regulátor tlaku a spotřebič, svěřte k tomu oprávněným a řádně vyškoleným odborníkům. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy se vyplatí řídit se striktně dle návodu výrobce či pokynů dodavatele. Z návodu se spotřebitel dozví jak spotřebič obsluhovat, jak provádět údržbu a v jakých intervalech ji provádět a konečně kdo může revize provádět a spotřebič instalovat. Pravidelná údržba a servis zajistí všem klidný spánek.

Oblíbené a často využívané (např. pro rekreační účely) jsou tlakové nádoby (lahve) s propan-butanem. V zájmu své i obecné bezpečnosti tedy:
  S lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně, uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze které se při styku se vzduchem stává výbušná směs. Proto propanbutanové lahve nikdy nevystavujeme vysokým teplotám, ani vysokému tlaku. Již při instalaci a samotném užívání spotřebičů či zařízení na propan-butan je nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od výbušných, hořlavých či hoření podporujících látek a materiálů. Pokud tedy někdo např. používá v domácnosti na vaření propan-butanovou láhev, neměl by v zájmu vlastní bezpečnosti skladovat několik tlakových nádob najednou blízko u sebe.
 POZOR! Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze (pokud předpisy nestanoví jinak, např. u vysokozdvižných vozíků), ve snadno přístupných, proti nežádoucím vlivům chráněných a dostatečně větraných prostorách. V případě vyšší koncentrace uvolněného plynu může velice snadno dojít k výbuchu tohoto těkavého plynu a následnému požáru. Stačí přeskok elektrické nebo elektrostatické jiskry, zapálená cigareta, rozžhavené uhlí, dřevo a podobně.
 Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. LPG je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu.
 Dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí nepředstavují jen případné uniky plynu, ale také nedokonalé spalování, které rovněž může zapříčinit požár nebo výbuch anebo vést k otravě oxidem uhelnatým, tedy udušení. (LPG není jedovatý, ovšem při nedokonalém spalování silně spotřebovává vzduch.). Proto je nutno pravidelně ověřovat těsnost tlakových nádob a pravidelně měnit staré tlakové nádoby za nové.
 Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem.
 V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve naplněné plynem, pouze u oprávněných distributorů. Ti jsou zárukou jakosti plynu a dobrého technického stavu lahví. Před výměnou vypotřebované lahve odstraňte možné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru.
 Odpařování plynu nikdy neurychlujte zahříváním lahve otevřeným plamenem. Právě toto pochybení je často příčinou výbuchu a následného požáru.
 Provozovatel plynových zařízení je povinen vést řádnou technikou dokumentaci (např. místní provozní řád, revizní knihy atd.) a uchovávat doklady-např. o údržbě, provedených revizích, zkouškách atd. Základní povinnosti provozovatelů a uživatelů vyhrazených plynových zařízení k zajištění bezpečného provozu naleznete ve vyhlášce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Při úniku plynu nebo při podezření z úniku plynu je nutno:
 Ihned vyřadit všechny možné zdroje iniciace!
 Ihned zhasnout všechny plameny!
 Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou sklepních místností)!
 Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!
 Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!
 Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!
 Nemanipulovat s elektrickými spínači!
 Nevytahovat elektrické zástrčky!
 Nepoužívat elektrické zvonky!
 Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy!
 Nekouřit!
 Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu a ty, které jsou doposud otevřeny, uzavřít (zapalovací hořáky, plynové chladničky apod.).
 Světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zjištěna koncentrace pod 50 % dolní meze výbušnosti.
 Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby!
 Jestliže se příčina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je nutné ihned přivolat odborného zaměstnance oprávněné firmy.
 I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen dodavateli plynu (pro zařízení v jeho vlastnictví) nebo montážní firmě!
 Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo hasiče, kteří mají právo zajistit přístup; současně se vyrozumí dodavatel plynu!
 Poruchu nebo poškození plynových zařízení sami neodstraňovat! To mohou udělat jenom odborní zaměstnanci oprávněných firem!
 Místo poruchy musí být přístupné pro zásah k odstranění poruchy.

Co se týká bezpečného provozu zásobníků LPG, montáž zařízení a uvedení do provozu je opět nutno svěřit oprávněné odborné firmě. Ta také zajišťuje opravy a servis, ve stanovených lhůtách k tomu oprávnění odborníci provádějí revize zařízení za účelem ověření jeho bezpečného a spolehlivého stavu. Obsah nádrže by měl doplňovat pouze smluvní dodavatel, který také garantuje jakost plynu. Jeho bezpečnostními pokyny je nutno se řídit a v případě mimořádného provozního stavu je nutné bezodkladně kontaktovat dodavatele plynu.

Část automobilů v ČR má pohon na propan-butan a i v tomto případě je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
 Montáž zařízení na LPG do automobilu svěřte oprávněné odborné firmě.
 Nechejte si průběžně kontrolovat bezpečný a spolehlivý stav zařízení odborným posouzením ve lhůtách technické kontroly vozidla.
 Při opravách a servisu plynového zařízení spoléhejte jen na pomoc odborníků.
 Nádrž vozidla plňte pouze u čerpacích stanic LPG provozovaných oprávněnou firmou. Je to záruka jakosti plynu a bezpečného a bezporuchového provozu vozidla.
 Při plnění u čerpacích stanic respektujte značky a pokyny na bezpečnostních tabulkách a dbejte pokynů obsluhy čerpací stanice LPG.
 Na stanicích čerpacích stanic LPG je v okruhu 10 m od výdejního zařízení, v ochranném pásmu zásobníku a na stanovišti cisteren zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.
 V okruhu nejméně 1,5 m kolem výdejního zařízení nebo místa koncovky plnicí pistole nesmějí projíždět vozidla, která nebudou tankovat LPG a jiné ropné produkty. K čerpacímu stojanu nebo přístroji smí přijet jen jedno vozidlo, ostatní vozidla zůstávají před stavěcí čarou, která je umístěna 5 m od výdejního místa.

Dbejte na dodržování zásad bezpečného nakládání s propan-butanovými spotřebiči a zařízeními. Pamatujte, že většina případů neštěstí, ke kterým v této souvislosti dojde, je způsobena lidskou lehkomyslnosti a nezodpovědností, ne technickou závadou. Dodržování základních bezpečnostních pravidel při nakládání s propan-butanem výrazně sníží případné riziko a zajistí všem klidný spánek.

Více informací k tomuto tématu naleznete na http://www.calpg.cz


Počet požárů a výbuchů s následným požárem LPG

2001
2002
2003
Počet požárů (v tom výbuchů)
106 (7)
131 (11)
122 (4)
Škoda v miliónech korun
9,63
11,57
41,44
Počet usmrcených osob
1
0
2
Počet zraněných osob
33
42
39
Počet evakuovaných nebo zachráněných osob
12
11
207
Uchráněné hodnoty v miliónech korun
37,58
47,21
49,04

 
Počet požárů LPG podle druhu objektu - prostoru jejich vzniku

Objekt, budova, prostor
2001
2002
2003
Budovy občanské výstavby
9
8
8
Chaty, chalupy
8
9
1
Bytový fond domovní
12
10
13
Rodinné domky a ostatní bydlení
20
28
24
Výrobní budovy včetně energetických
6
8
3
Sklady
0
0
2
Garáže
4
6
5
Objekty mimo budov
3
2
6
Provizoria
6
7
2
Výstavba, rekonstrukce
2
6
5
Dopravní prostředky a pracovní stroje
22
31
38
Komunikace
0
0
0
Přírodní (venkovní) prostředí
3
6
5
Ostatní, nezatříděno
11
10
10
CELKEM
106
131
122

 
 
Jak se stát hasičem?


Tak se dotazuje hodně lidí. Já bych tuto otázku poopravil na „Jak začít u hasičů“, protože hasičem se člověk nestává ze dne na den a ani tím, že podá přihlášku k přijetí.
Navíc je nutno tuto otázku rozdělit na dvě části, protože jak je známo, existují dobrovolní hasiči a hasiči z povolání.
Proto je nutné si rozmyslet u které z těchto dvou skupin hasičů chceš začít.

Dobrovolní hasiči
Nejlepší postup je:
- být mlád asi tak kolem 10ti let a vstoupit do jakékoli základní organizace "Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska", dále jen "SH ČMS" v jakékoli obci v ČR. Tam se seznámit s prací hasiče a s celým systémem. Při dovršení 18ti let a nějakého toho malého přezkoušení se z tebe stane hasič.

Samozřejmě, že tohle všechno lze obejít a vstoupit do SH ČMS až v 18-ti, ale stejně tě nemine výcvik, školení a nejméně rok na sucho, tj. bez výjezdů.

Přihlášky jsou k sehnání v jakékoli kanceláři SH ČMS.
V Domažlicích je to na adrese : SH ČMS, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice, tel.: 379 414 835

Nebo se také můžeš zastavit za velitelem či starostou místních dobrovolných hasičů a u nich požádat o přihlášku. Oni ti ihned vysvětlí podmínky přijetí.

Hasiči z povolání
A jak se tedy stát profesionálním hasičem nebo-li také hasičem z povolání?
To je v podstatě jednodušší. Samozřejmě ideální je být před tím členem nějakého SDH a nastupovat k HZS jako již trochu zkušený hasič. Jinak samozřejmě stačí se dostavit na jakékoliv ředitelství Územního odboru Hasičského záchranného sboru a tam ti sdělí, co vše je zapotřebí při uchazečství o práci u HZS.


V obou případech musí uchazeč splňovat jisté podmínky pro přijetí. Věková hranice 18 let, fyzická zdatnost, občanská bezúhonnost, atd.