Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška č. 202/1999 Sb

25. 3. 2011

                            202/1999 Sb.
                            VYHLÁŠKA
                       Ministerstva vnitra
                     ze dne 31. srpna 1999,
      kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,
        kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

  Ministerstvo  vnitra  stanoví  podle  §  24  odst.  2  zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

                               § 1

                           Předmět úpravy

  (1) Tato  vyhláška stanoví  technické podmínky  požárních dveří,
kouřotěsných  dveří a  kouřotěsných požárních  dveří k zabezpečení
požární ochrany staveb a technologií.

  (2) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře
musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů1) a typem,
konstrukcí,  provedením,   způsobem  zabudování  do   staveb  nebo
technologií,  požární  odolností   anebo  kouřotěsností  odpovídat
požadavkům na  požární bezpečnost staveb  odpovídajícím obsahu ČSN
73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.

  (3) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře
musí být snadno identifikovatelné.2)
-------------------------------------------------------------------
1) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
   řádu (stavební zákon), ve znění  zákona č. 137/1982 Sb., zákona
   č.  103/1990 Sb.,  zákona č.  425/1990 Sb.,  zákona č. 519/1991
   Sb., zákona č.  262/1992 Sb., zákona č. 43/1994  Sb., zákona č.
   119/1997 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod
   č. 197/1998 Sb.), vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
   některá ustanovení stavebního zákona, vyhláška č. 137/1998 Sb.,
   o obecných  technických  požadavcích   na  výstavbu,  zákon  č.
   22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky  a o změně
   a doplnění některých zákonů, vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se
   provádějí   některá  ustanovení   zákona  České   národní  rady
   o požární ochraně.
2) § 8 odst. 7 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. 

                               § 2

  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) požárními  dveřmi  požární  uzávěry  otvorů  ve  dveřní sestavě
   včetně příslušenství a funkčního vybavení, které
      1. brání   šíření   požáru   otvory   v   požárně   dělicích
         konstrukcích (EI); nebo
      2. omezují   šíření   požáru   otvory   v  požárně  dělicích
         konstrukcích (EW),
b) kouřotěsnými dveřmi kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě
   včetně příslušenství a funkčního  vybavení, které brání průniku
   kouře a zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),
c) kouřotěsnými  požárními  dveřmi   požární  dveře  podle  písmen
   a) a b), které
      1. brání  šíření  požáru,  průniku  kouře  a  zplodin hoření
         otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo
      2. omezují  šíření požáru  a brání  průniku kouře  a zplodin
         hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),
d) dveřní  sestavou kompletní  sestava konstrukce  dveřního křídla
   anebo křídel  včetně každého rámu (zárubně)  nebo vedení, která
   je   určena  pro   uzavírání  stálých   otvorů  ve   stavebních
   konstrukcích  nebo  prvcích;  dveřní  sestava  zahrnuje vlastní
   výplň  otvoru včetně  rámu  spolu  s dveřním  kováním, funkčním
   vybavením  a všechna  těsnění (např.  požární těsnění,  kouřová
   těsnění  anebo těsnění  instalovaná  za  jiným účelem,  jako je
   zabránění  průvanu,  infiltrace  anebo  zvukové izolace), která
   jsou v sestavě použita,
e) požárními  uzávěry  otvorů  stavební  konstrukce  bránící  nebo
   omezující šíření požáru otvory  v požárně dělicích konstrukcích
   nebo  prvcích (např.  dveře, svinovací  žaluzie, vrata, poklopy
   včetně veškerého příslušenství a funkčního vybavení),
f) kouřotěsnými uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící průniku
   kouře   a   zplodin   hoření   otvory   v  dělicích  stavebních
   konstrukcích  nebo  prvcích  (např.  dveře,  svinovací žaluzie,
   vrata,  poklopy  včetně  veškerého  příslušenství  a  funkčního
   vybavení),
g) požárně  dělicími konstrukcemi  stavební konstrukce  bránící po
   stanovenou dobu  šíření požáru mimo požární  úsek,3)
h) dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící průniku kouře
   a zplodin hoření uvnitř požárního úseku,
i) požární odolností požárního uzávěru  doba, po kterou je požární
   uzávěr schopen  odolávat teplotám vznikajícím  při požáru, aniž
   by  došlo k  porušení jeho  funkce; doba  požární odolnosti  se
   vyjadřuje číselným  údajem v minutách,  podle hodnot dosažených
   při normové zkoušce požární odolnosti,
j) konstrukcemi  požárních  nebo   kouřotěsných  uzávěrů  stavební
   konstrukce druhu  D1, D2 nebo  D3, které z  hlediska hořlavosti
   a způsobu  zabudování  použitých   stavebních  hmot  odpovídají
   normovým hodnotám požární bezpečnosti staveb,
k) dveřním  kováním  součásti  dveřní  sestavy;  jedná  se zejména
   o závěsy,  držadla,  zámky,  mechanické  nebo  panikové závory,
   rozvory,  zarážky, západky,  čepy, zástrče,  protiplechy, kliky
   a štítky,  dveřní  kukátka,  tabulky  s  písmeny,  okopové nebo
   nárazové   desky,   posuvné    převody,   uzavírací   zařízení,
   elektrosoučásti včetně elektroinstalace  apod., které jsou nebo
   mohou být použity v dveřní sestavě,
l) celistvostí  požárního uzávěru  schopnost konstrukce  požárního
   uzávěru  vystavené z  jedné  strany  působení požáru  bránit po
   určitou  dobu průniku  plamenů  a  horkých plynů  na odvrácenou
   (neohřívanou) stranu při normové zkoušce požární odolnosti; pro
   vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky E,
m) tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska nárůstu teplot na
   neohřívané   straně  tepelně   izolační  schopnost   konstrukce
   požárního  uzávěru vystavené  účinkům požáru  omezit po určitou
   dobu nárůst  teploty na odvrácené (neohřívané)  straně tak, aby
   se  pohyboval   pod  normovou  hodnotou;   pro  vyjádření  této
   vlastnosti se používá písmenné značky I,
n) tepelnou   izolací  požárního   uzávěru  z   hlediska   hustoty
   tepelného toku (radiace)  tepelně izolační schopnost konstrukce
   požárního  uzávěru vystavené  účinkům požáru  omezit po určitou
   dobu  hustotu  tepelného toku ve stanoveném  místě od odvrácené
   (neohřívané)  strany  tak,  aby   se  pohybovala  pod  normovou
   hodnotou;  pro vyjádření  této vlastnosti  se používá  písmenné
   značky W,
o) kouřotěsností požárního  uzávěru nebo uzávěru  otvoru schopnost
   těchto  uzávěrů  po  určitou  dobu  bránit  průniku kouře anebo
   zplodin  hoření  tak,  aby  v  jím  odděleném  prostoru  nebylo
   dosaženo  normové  hodnoty  zdraví  nebezpečné koncentrace; pro
   vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky S,
p) funkčním  vybavením  zavírací,  samozavírací  nebo  odblokovací
   mechanismus  včetně ovládání  anebo detekčního  zařízení včetně
   zdroje, které  v případě vzniku požáru  anebo zakouření zajistí
   správné a  funkční uzavření a  odblokování všech otevíratelných
   částí  požárních  dveří,  kouřotěsných  dveří nebo kouřotěsných
   požárních dveří; jeho použití  jako nedílné součásti konstrukce
   dveřní sestavy se vyjadřuje písmennou značkou C,
q) požárním těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel
   nebo  rámů   (zárubní)  požárních  uzávěrů   otvorů  za  účelem
   prodloužení doby  celistvosti dveřní sestavy; použití požárního
   těsnění  v  konstrukci  dveřní  sestavy  se vyjadřuje grafickou
   značkou é,
r) kouřovým těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel
   nebo  rámů (zárubní)  kouřotěsných uzávěrů  za účelem zabránění
   průniku kouře a zplodin hoření (horkých plynů) dveřní sestavou;
   použití tohoto těsnění v konstrukci dveřní sestavy se vyjadřuje
   grafickou značkou é,
s) replikou požárních  dveří výroba nové dveřní  sestavy za účelem
   vytvoření   dveřní  sestavy   vykazující  požadovanou   požární
   odolnost,   při  dosažení   maximálního  přiblížení   původnímu
   tvarovému řešení,
t) normovou  zkouškou  zkouška,   která  je  součástí  stanoveného
   postupu posuzování shody podle zvláštního předpisu.4)
------------------------------------------------------------------
3) § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
4) Nařízení  vlády č.  178/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické
   požadavky  na  stavební  výrobky,  ve  znění  nařízení vlády č.
   81/1999 Sb. 

                         Technické podmínky

                               § 3

  (1) Požární  dveře  musí  splňovat  technické podmínky vyjádřené
požadavky na požární odolnost z hlediska
a) celistvosti (E)  a tepelné izolace podle  teploty na neohřívané
   straně (I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace
   (W), a
b) použitého funkčního vybavení (C)  u požárních dveří provedených
   podle § 4 odst. 2.

  (2) Kouřotěsné dveře musí  splňovat technické podmínky vyjádřené
požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).

  (3) Kouřotěsné  požární dveře  musí splňovat  technické podmínky
podle odstavců 1 a 2.

  (4) Ověření  splnění technických  podmínek podle  odstavců 1,  2
a 3 se provádí vždy normovou zkouškou s výjimkou případů uvedených
v odstavcích 5 a 6.

  (5) Ověření splnění technických podmínek požárních dveří
a) upravených pro konkrétní stavbu,
b) atypických  nebo  kusově  vyráběných  replik  v  celkovém počtu
   nejvýše 15 kusů, nebo
c) které  svými   rozměry,  provedením  nebo   tepelným  namáháním
   neumožňují  ověření  splnění  základních  technických  podmínek
   normovou zkouškou,
lze provést  pouze v rámci  rozšířené aplikace výsledků  normových
zkoušek na základě výpočtu  jako součásti odborného posudku, jehož
správnost  je  ověřena  oprávněnou  osobou.5)  Ověření výpočtem je
možno  provést  pouze  za   předpokladu,  že  všechny  rozhodující
činitele ovlivňující požární odolnost lze početně vyjádřit.

  (6) Nové  ověření  splnění  technických  podmínek  se  neprovádí
v případě  přímé aplikace  výsledků normových  zkoušek (např.  při
přípustné změně povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého
kování).
------------------------------------------------------------------
5) § 10 zákona č. 22/1997 Sb. 

                               § 4

  (1) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře
podle  §   3  musí  být  provedeny,   zabudovány  do  staveb  nebo
technologií  a  udržovány  po  celou  dobu  stanovené nebo obvyklé
životnosti6)  tak,  aby  v  případě  požáru  umožňovaly vždy volný
průchod a nebránily plynulé  a bezpečné evakuaci unikajících osob,
zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.

  (2) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře
podle odstavce  1, jejichž nedílnou součástí  je funkční vybavení,
musí  být   provedeny,  zabudovány  do   staveb  nebo  technologií
a udržovány po  celou dobu stanovené nebo  obvyklé životnosti tak,
aby v  případě požáru byly všechny  jejich otevíratelné části vždy
spolehlivě uzavřeny  (nikoliv zablokovány) a  zároveň ručně snadno
otevíratelné bez dalších opatření.
------------------------------------------------------------------
6) § 8 odst. 2 zákona  č. 22/1997 Sb. 

                               § 5

  (1) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře
musí být značeny
a) písmennou značkou
      1. EI  na požárních  dveřích  bránících  šíření požáru  [§ 2
         písm. a) bod 1];
      2. EW na  požárních dveřích omezujících  šíření požáru [§  2
         písm. a) bod 2];
      3. SC na  kouřotěsných dveřích bránících průniku  kouře [§ 2
         písm. b)];
      4. EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod
         1];
      5. EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod
         2];
b) číselnou značkou hodnoty  dosažené požární odolnosti v minutách
   vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),
c) značkou druhu  konstrukce D1, D2,  D3 vyjadřující druh  použité
   konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých
   stavebních hmot,
d) grafickou značkou  é, je-li součástí  konstrukce dveřní sestavy
   požární nebo kouřové těsnění,
e) v případě  použití skleněné  výplně  značkou  EI nebo  EW podle
   použitého  typu, číselnou  hodnotou dosažené  požární odolnosti
   v minutách,  tloušťkou tabule  skla v   mm, a  to v  ploše skla
   (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo
   dovozce.

  (2) Značení  požárních dveří  podle odstavce  1 písm.  a) bodu 1
nebo 2,  jejichž nedílnou součástí je  funkční vybavení, se doplní
o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

  (3) Písmenné, číselné a grafické značky  o výšce nejméně 5 mm se
uvádějí v následujícím sledu: např. EI  30 D2 é (tj. požární dveře
bránící šíření tepla s požární  odolností 30 minut definované jako
konstrukce  druhu D2  opatřené požárním  nebo kouřovým  těsněním).
V případě,  že  tyto  požární  dveře  jsou  současně  kouřotěsnými
požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 é.

  (4) Značení se provádí přímo  na každém jednotlivém výrobku (tj.
na dveřích a rámech) v  místech, která jsou pro kontrolu přístupná
i po  zabudování  dveří  ve  stavbě.  Značení  musí být viditelné,
trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé
životnosti výrobku.  Značení se umisťuje  tak, aby nebyla  snížena
viditelnost a čitelnost značky shody.7)

  (5) Pro    značení   požárních    dveří,   kouřotěsných    dveří
a kouřotěsných  požárních  dveří  v  technické  dokumentaci (např.
návody  výrobců,  stavební  výkresy,  projektová dokumentace, jiná
technická  osvědčení, posudky,  dokumentace požární  ochrany atd.)
platí  obdobně  ustanovení  odstavce  1  písm.  a) až d). Písmenné
a číselné značky se uvádí ve sledu podle odstavce 3.
------------------------------------------------------------------
7) § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. 

  

                               § 6

                              Účinnost
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

                            Ministr:
                      PhDr. Grulich v. r.