Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška č. 23/2008 Sb.

24. 3. 2011

   23/2008 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 29. ledna 2008

   o technických podmínkách požární ochrany staveb

   Ministerstvo  vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.,
   o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

   § 1

   Předmět úpravy

   (1)  Tato  vyhláška  stanoví  technické  podmínky  požární  ochrany pro
   navrhování, provádění a užívání stavby.

   (2)  Tato  vyhláška  byla  oznámena  v  souladu  se směrnicí Evropského
   parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování
   informací  v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby
   informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES^1).

   § 2

   Navrhování a umístění stavby

   (1)  Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala
   technické podmínky požární ochrany na

   a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor,

   b) zdroje požární vody a jiného hasiva,

   c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením,

   d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku,

   e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany,

   stanovené  v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části
   1, pokud zvláštní právní předpis^2) nestanoví jinak.

   (2)  Při  navrhování  stavby  musí  být dále podle druhu stavby splněny
   technické podmínky požární ochrany na

   a) stavební konstrukce a technologické zařízení,

   b) evakuace osob a zvířat,

   stanovené  v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části
   1, pokud zvláštní právní předpis^2) nestanoví jinak.

   § 3

   Požární úseky a požární riziko

   Při  navrhování  stavby  musí  být  vymezeny  požární  úseky  a  určena
   pravděpodobná  intenzita  případného  požáru v těchto požárních úsecích
   nebo  jejich  částech (dále jen "požární riziko") v souladu s § 15, 17,
   23 a s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 částech 2 a
   3.

   § 4

   Stupeň požární bezpečnosti

   (1)  Schopnost  stavebních  konstrukcí  požárního úseku nebo jeho části
   jako  celku  odolávat  účinkům  požáru  z  hlediska  rozšíření požáru a
   stability  konstrukce stavby (dále jen "stupeň požární bezpečnosti") se
   stanoví  podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části
   2 podle druhu stavby v závislosti na

   a) požárním riziku,

   b) konstrukčním systému stavby a

   c)  výšce  stavby  nebo  počtu  podlaží při zohlednění polohy požárního
   úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží.

   (2)  V případě postupu podle české technické normy uvedené v příloze č.
   1 části 3 se stupeň požární bezpečnosti nestanovuje.

   § 5

   Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru

   (1)  Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního
   úseku  musí  být  s  přihlédnutím  k druhu konstrukce a stavby navržena
   postupem  podle  českých  technických  norem  uvedených  v příloze č. 1
   částech 2 a 4.

   (2)  Požárně  dělicí  a  nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více
   nadzemními  podlažími  musí být navržena s požární odolností nejméně 30
   minut,  nestanoví-li české technické normy uvedené v odstavci 1 požární
   odolnost  vyšší.  V  případě požárně dělicí a nosné stavební konstrukce
   posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se
   požadavek  na  požární odolnost stanoví podle českých technických norem
   uvedených v příloze č. 1 části 2.

   (3)  Požární  uzávěr  prostoru,  ve  kterém je umístěna havarijní jímka
   podle  české  technické  normy  uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 10,
   musí   splňovat   podmínku   požární   odolnosti  jako  požárně  dělicí
   konstrukce, ve které je osazen, nejvýše však 90 minut.

   § 6

   Reakce na oheň

   Reakce   stavební  konstrukce  včetně  stavebního  výrobku  určeného  k
   zabudování  do  stavby  na  oheň  (dále  jen "reakce na oheň") musí být
   klasifikována  do  tříd  A  až  F včetně přiřazených indexů podle české
   technické normy uvedené v příloze č. 1 části 5.

   § 7

   Střešní plášť

   Střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené
   v  příloze  č.  1  části  6  bodu  3. Střešní plášť, který se nachází v
   požárně  nebezpečném  prostoru,  nebo je hodnocen jako požárně uzavřená
   plocha,  musí být navržen s klasifikací BROOF (t3) pro požadovaný sklon
   podle  české  technické  normy  uvedené  v příloze č. 1 části 6 bodu 3.
   Střešní plášť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru a není
   hodnocen  jako  požárně  uzavřená  plocha, může tvořit souvislou plochu
   větší  než  1500 m2 bez dalšího členění, pokud je navržen s klasifikací
   BROOF  (t1)  pro požadovaný sklon podle české technické normy uvedené v
   příloze č. 1 části 6 bodu 3.

   § 8

   Konstrukce komínu a kouřovodu

   (1)  Konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich část musí být navržena ze
   stavebních  výrobků  třídy  reakce  na oheň nejméně A2. Komín, kouřovod
   nebo  jejich  část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li
   splněny  požadavky české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 7
   bodu 3.

   (2)  Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až
   F  od  vnějšího  povrchu  pláště  komína a kouřovodu musí být stanovena
   zkouškou  podle  české  technické  normy uvedené v příloze č. 1 části 7
   bodu  1.  U  systémového  komínu,  individuálního komínu a kouřovodu je
   vzdálenost   stavební   konstrukce  podle  věty  první  dána  hodnotami
   uvedenými  v  české technické normě uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu
   2.

   (3)  Komín  musí  být  označen  podle  české  technické normy uvedené v
   příloze č. 1 části 7 bodu 1.

   § 9

   Technická zařízení

   (1)  Elektrické  zařízení,  jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně
   osob,  zvířat  a  majetku,  musí  být navrženo tak, aby byla při požáru
   zajištěna  dodávka  elektrické  energie za podmínek stanovených českými
   technickými  normami  uvedenými  v  příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a
   části   4.   Druhy   a   vlastnosti  volně  vedených  vodičů  a  kabelů
   zajišťujících  funkčnost  elektrických  zařízení  podle věty první jsou
   uvedeny v příloze č. 2.

   (2)  Zařízení  tvořící  systém  ochrany  stavby a jejího uživatele před
   bleskem   nebo  jinými  atmosférickými  elektrickými  výboji  musí  být
   navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

   (3) Ve stavbě s výškou 45 m a větší musí být nízkotlaká plynová kotelna
   umístěna  na  střeše  nebo  v posledním nadzemním podlaží a s plynovými
   rozvody  vně  obvodové  konstrukce. Odbočka plynového potrubí vedoucí k
   nízkotlaké  kotelně  musí  mít  co  nejkratší  možnou délku. Nízkotlaká
   kotelna  umístěná na střeše nebo v posledním nadzemním podlaží musí být
   vybavena  dálkově  ovládaným  uzávěrem plynu s možností jeho ovládání z
   úrovně terénu.

   (4)  Tepelná  soustava  a  tepelné  zařízení musí být navrženy tak, aby
   jejich  parametry  odpovídaly  druhu stavby a stanovenému prostředí, ve
   kterém bude zařízení provozováno. Tepelné zařízení musí být umístěno od
   výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti stanovené na
   základě zkoušky provedené podle české technické normy uvedené v příloze
   č. 1 části 8.

   (5)   Vzduchotechnická   zařízení   musí  být  navržena  podle  českých
   technických  norem uvede- ných v příloze č. 1 částech 4 a 9. Na potrubí
   vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění a
   zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

   (6)  Prostup  rozvodu  a  instalace  požárně dělicí konstrukcí musí být
   utěsněn  podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části
   1  bodech  1  a  2  a  části 4. V případě požadavků na požární odolnost
   prostupu  podle  české  technické  normy uvedené v příloze č. 1 části 4
   musí být tento prostup zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o

   a) požární odolnosti,

   b) druhu nebo typu ucpávky,

   c) datu provedení,

   d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,

   e) označení výrobce systému.

   § 10

   Evakuace osob

   (1)  Únikové  cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby
   svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým
   vybavením,  konstrukčním  a  materiálovým  provedením  a ochranou proti
   kouři,  teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům této vyhlášky a českých
   technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1. Nouzovým osvětlením
   musí  být  vybavena  chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková
   cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.

   (2)  Otevíratelnost  a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové
   cestě,  musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1
   části 2.

   (3)  Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být navržena
   z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1.

   (4)  Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami
   a  texty  s bezpečnostním sdělením (dále jen "bezpečnostní značení") za
   účelem  a  v  rozsahu  nezbytném  pro  usnadnění  evakuace  osob.  Toto
   bezpečnostní  značení  se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku,
   kde  dochází  ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně
   úniku.

   (5)  Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením "Evakuační
   výtah",  a  to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah,
   který  neslouží  k  evakuaci,  musí  být  obdobně označen bezpečnostním
   značením "Tento výtah neslouží k evakuaci osob".

   (6)  K  zajištění  plynulé  evakuace  osob  musí  být  stavba  vybavena
   technickým  zařízením  k řízení evakuace osob podle českých technických
   norem uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2.

   § 11

   Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost

   (1)  U  požárních  úseků  stavby  musí  být  vymezen požárně nebezpečný
   prostor  a  stanovena  odstupová  vzdálenost  podle českých technických
   norem uvedených v příloze č. 1 části 2.

   (2)  Při  stanovení  odstupové  vzdálenosti  požárního  úseku  se  musí
   vycházet  z  nejvyšší  procentní  hodnoty  požárně  otevřených  ploch v
   obvodové  stěně,  případně  ve  střešním  plášti.  Nedosahuje-  li tato
   hodnota  40  %,  musí  se  stanovit  odstupová  vzdálenost jednotlivých
   požárně  otevřených  ploch  nebo  jejich  skupin postupem podle českých
   technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2.

   (3)    Odstupová   vzdálenost   se   musí   porovnat   s   bezpečnostní
   vzdáleností^3);  pro  vymezení požárně nebezpečného prostoru se použije
   větší z těchto vzdáleností.

   (4) Požárně nebezpečný prostor musí být rovněž vymezen u volného skladu
   hořlavých   látek,   technologického   zařízení,  klece  na  skladování
   tlakových  láhví,  výrobků  a zařízení, které jsou považovány za stavbu
   podle zvláštního právního předpisu^4).

   § 12

   Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce

   Pro  účinný  a  bezpečný  zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro
   prvotní zásah při požáru musí být stavba navržena a zajištěna

   a) přístupovou komunikací, včetně nástupní plochy pro požární techniku,

   b)  vnitřní  a  vnější  zásahovou cestou, které komunikačně navazují na
   přístupovou komunikaci,

   c) požárně bezpečnostním zařízením,

   v  souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části
   2 a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3.

   § 13

   Vybavení stavby hasicími přístroji

   (1) Počet přenosných hasicích přístrojů stanoví příloha č. 4.

   (2)  Při  umístění  pojízdného hasicího přístroje na únikové cestě musí
   být   zachována   započitatelná   šířka  únikové  cesty  podle  českých
   technických  norem  uvedených  v  příloze č. 1 části 2. Při výběru jeho
   stanoviště  musí být přihlédnuto k zajištění dostatečného manipulačního
   prostoru.

   § 14

   Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením

   (1)  Stavba  se  vybaví  požárně bezpečnostním zařízením^5) v souladu s
   českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2.

   (2)  V  případě,  kdy  z  expertní  zprávy  nebo  expertního posudku^6)
   vyplyne,   že   nevybavení   stavby  vyhrazeným  požárně  bezpečnostním
   zařízením bude mít za následek bezprostřední ohrožení života osob, musí
   být  stavba  tímto  zařízením  vybavena i v případě, že vybavení stavby
   takovým  zařízením česká technická norma uvedená v příloze č. 1 části 4
   doporučuje.

   (3)  Stavba  uvedená  v  §  15  až  18 a 28 musí být vybavena zařízením
   autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5.

   § 15

   Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci

   (1)  Při navrhování rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci^7) se
   postupuje  podle  české  technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1
   bodu 3, pokud není dále stanoveno jinak.

   (2)  Není-li  plocha  požárního  úseku  rodinného  domu nebo stavby pro
   rodinnou rekreaci větší než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřešek
   pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla součástí tohoto požárního
   úseku.

   (3)  Je-li  plocha  požárního  úseku  rodinného  domu  nebo  stavby pro
   rodinnou  rekreaci  větší  než 600 m2, musí být stanovena délka únikové
   cesty podle § 10.

   (4)  U  rodinného  domu  a  stavby pro rodinnou rekreaci s konstrukčním
   systémem   hořlavým  musí  nosná,  popřípadě  požárně  dělicí  stavební
   konstrukce odpovídat stupni požární bezpečnosti stanovenému podle § 4.

   (5)  Rodinný  dům  musí  být  vybaven  zařízením  autonomní  detekce  a
   signalizace.  Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu
   z  bytu  nebo  u  mezonetových  bytů  a  rodinných  domů  s více byty v
   nejvyšším  místě  společné  chodby  nebo  prostoru. Jedná-li se o byt s
   podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v
   jiné vhodné části bytu.

   § 16

   Bytový dům

   (1)  Při navrhování bytového domu^7) se postupuje podle české technické
   normy  uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není dále stanoveno
   jinak.

   (2)  V  bytovém  domě  musí  být  každý byt vybaven zařízením autonomní
   detekce  a  signalizace.  Toto  zařízení musí být umístěno v části bytu
   vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou
   větší  než  150  m2  a  v  mezonetových bytech, musí být umístěno další
   zařízení v jiné vhodné části bytu.

   § 17

   Stavba ubytovacího zařízení

   (1)  Při  navrhování  stavby ubytovacího zařízení^7) se postupuje podle
   české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není
   dále stanoveno jinak.

   (2)  Úniková  cesta  stavby  ubytovacího  zařízení  musí  být  vybavena
   nouzovým  osvětlením.  Na této cestě nesmí být umístěny takové reflexní
   plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je
   ze směru úniku.

   (3)  Chráněná úniková cesta, jakož i dveře, schodiště, chodba vedoucí k
   nim   a  východy  z  nich  musí  být  opatřeny  bezpečnostním  značením
   viditelným ve dne i v noci.

   (4)  Schodiště  ve  stavbách  pro ubytování s více než třemi nadzemními
   podlažími  nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u
   vstupu  do  každého  podlaží.  Označení  se  skládá  z pořadového čísla
   nadzemního  podlaží  doplněného  písmeny  "NP"  nebo podzemního podlaží
   doplněného písmeny "PP".

   (5)   Prostor   určený  pro  ubytování  osob  ve  stavbách  jiného  než
   ubytovacího  zařízení musí tvořit vždy samostatný požární úsek. V tomto
   požárním úseku může být umístěno nejvýše 20 lůžek.

   (6)  Stavba  ubytovacího  zařízení  s  projektovanou  kapacitou  nad 75
   ubytovaných   osob  musí  být  vybavena  domácím  rozhlasem  s  nuceným
   poslechem.

   (7) Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení
   elektrickou  požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní
   detekce  a  signalizace.  Zařízení autonomní detekce a signalizace musí
   být umístěno v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části
   vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

   (8)   V   budově   ubytovacího  zařízení  sloužícího  pro  ubytování  s
   projektovanou  kapacitou  20  a více osob a s více než třemi nadzemními
   podlažími, musí být zřízen evakuační výtah.

   (9)  Ve  stavbě  ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 100
   ubytovaných  osob  musí  být  v  prostoru  určeném  pro  ubytování osob
   prokázáno  zkouškou  provedenou  podle  české technické normy uvedené v
   příloze č. 1 části 10, že

   a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a

   b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

   (10)  Ve  stavbě  ubytovacího  zařízení  s  více  než  třemi nadzemními
   podlažími  sloužící  pro  ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více
   osob  musí  být na každém podlaží navrženy hadicové systémy pro prvotní
   zásah,  a  to  v  blízkosti  přístupů  ke schodištím nebo k východům na
   únikových   cestách   a  v  místech  s  nebezpečím  vzniku  požáru,  ve
   vzdálenosti nejvýše 25 m od sebe.

   § 18

   Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče

   (1)  Při  navrhování stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální
   péče  se  postupuje  podle české technické normy uvedené v příloze č. 1
   části 1 bodu 4, pokud není dále stanoveno jinak.

   (2)  Jesle  nesmí být umístěny v podzemním podlaží. To neplatí, je-li z
   tohoto  prostoru  východ  přímo  na  volné  prostranství  podle českých
   technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1.

   (3)  Schodiště  ve  stavbě  zdravotnického zařízení a zařízení sociální
   péče  s  více  než  třemi  nadzemními  podlažími  nebo  se dvěma a více
   podzemními  podlažími  musí  být  označeno u vstupu do každého podlaží.
   Označení  se  skládá  z  pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného
   písmeny "NP" nebo podzemního podlaží doplněného písmeny "PP".

   (4)  Požárně  dělicí  a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického
   zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena s požární odolností
   30  minut,  nestanoví-li  česká  technická  norma  uvedená v odstavci 1
   požární odolnost vyšší.

   (5) Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české
   technické  normy  uvedené  v  příloze  č. 1 části 1 bodu 4 na zajištění
   elektrickou  požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní
   detekce  a  signalizace.  Zařízení autonomní detekce a signalizace musí
   být  umístěno  v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z
   domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

   (6)  Ve  stavbě  zdravotnického  zařízení  a  zařízení  sociální péče s
   projektovanou  kapacitou  nad  50  osob  musí  být  v lůžkových částech
   prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených
   v příloze č. 1 části 10, že

   a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a

   b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

   § 19

   Stavba se shromažďovacím prostorem

   (1)  Při  navrhování  stavby  se  shromažďovacím prostorem se postupuje
   podle  české  technické  normy  uvedené  v příloze č. 1 části 1 bodu 5,
   pokud není dále stanoveno jinak.

   (2)  Na povrchovou stavební úpravu konstrukce vnitřního shromažďovacího
   prostoru musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně
   B-s1-d0,   které  splňují  požadavek  na  šíření  plamene  podle  české
   technické  normy  uvedené  v příloze č. 1 části 11 bodu 2. V konstrukci
   střechy,  stropu a podhledu lze použít za podmínek uvedených v odstavci
   1   pouze   stavební   výrobky,   které  při  požáru  neodkapávají  ani
   neodpadávají,  podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části
   11 bodu 1.

   (3) Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být v prostorech
   určených  pro  shromažďování  osob  prokázáno zkouškou provedenou podle
   českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že

   a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a

   b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

   (4)  Konstrukce  pevně  zabudované  lavice  nebo  sedadla  musí  být  v
   prostorech  určených  pro  shromaždování  osob navrženy z výrobků třídy
   reakce na oheň nejméně D.

   (5)  Ze  stavby  s  vnitřním  shromažďovacím  prostorem  musí  být vždy
   navržena  nejméně  jedna  úniková cesta, která svým provedením odpovídá
   možnosti evakuace osob podle zvláštního právního předpisu^8). Minimální
   šířka této únikové cesty musí být 1,1 m.

   (6)   Požární  úseky  stavby  s  vnitřním  shromažďovacím  prostorem  a
   navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

   (7)  Schodiště  ve  stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být
   označeno  u  vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového
   čísla  nadzemního  podlaží  doplněného  písmeny  "NP"  nebo  podzemního
   podlaží doplněného písmeny "PP".

   (8)  Nosná  konstrukce  střechy  nad  shromažďovacím  prostorem a nosná
   konstrukce  zajišťující  stabilitu  stavby  musí být navržena s požární
   odolností  odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace
   osob,  nejméně  však  15  minut. Pokud shromažďovací prostor slouží pro
   více  než  2500  osob,  požární  odolnost  střechy  a  nosná konstrukce
   zajišťující   stabilitu   stavby  musí  odpovídat  dvojnásobné  hodnotě
   předpokládané doby evakuace osob, nejméně však 30 minut.

   (9) Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle
   české  technické  normy  uvedené v odstavci 1 musí být zřízen evakuační
   výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn
   únik na volné prostranství po rovině nebo rampě.

   § 20

   Stavba vyhlídkové věže

   (1)  Dřevěná  vyhlídková  věž  bez  obvodových stěn musí být navržena s
   výškou  nejvíce 30 m a s nechráněnou únikovou cestou. Výškou vyhlídkové
   věže se rozumí kolmá vzdálenost vyhlídkové plošiny od úrovně terénu.

   (2)  Dřevěná  vyhlídková  věž  s obvodovými stěnami musí být navržena s
   výškou nejvíce 15 m.

   (3)  Odstupová vzdálenost vyhlídkové věže podle odstavců 1 a 2 je 6,5 m
   od vnějšího pláště konstrukce.

   (4)  V  případě,  že  součástí  stavby  vyhlídkové věže je také prostor
   jiného účelu, musí být navržena nosná, případně požárně dělicí stavební
   konstrukce z druhu DP1. Při navrhování této stavby se postupuje podle §
   2  až  14.  Nechráněná úniková cesta nesmí být delší než 25 m; nelze-li
   tuto podmínku splnit, musí být navržena chráněná úniková cesta.

   (5)  Je-li  stavba  vyhlídkové  věže  situována  tak,  že  jsou ztížené
   podmínky  pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména přesahuje-li
   pravděpodobná  doba  od  ohlášení  požáru  do zahájení zásahu 15 minut,
   zvětší se odstupová vzdálenost o 50 %.

   § 21

   Stavba garáže

   (1)  Při  navrhování  stavby  garáže se postupuje podle české technické
   normy  uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 2, pokud není dále stanoveno
   jinak.

   (2)  Garáž,  která  slouží  pro  parkování  vozidel s pohonem na plynná
   paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.

   (3)  Jednotlivá  místa  určená  v  garáži  pro stání motorových vozidel
   sloužících  pro  přepravu  hořlavých kapalin a hořlavých plynů musí být
   oddělena  požárně  dělicí  konstrukcí  s  požární  odolností nejméně 30
   minut.  Tato  místa musí být upravena tak, aby bylo zabráněno roztékání
   hořlavých kapalin z těchto stání.

   (4)  Požární  úsek  garáže  se  zakladačovým  systémem, který nesplňuje
   podmínky  pro  rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být
   vybaven  stabilním  hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním
   vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12.

   (5) Požární úsek hromadné podzemní garáže určené pro veřejnost musí být
   vybaven domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

   § 22

   Stavba čerpací stanice pohonných hmot, servisu a opravny

   (1)  Při  navrhování  stavby  čerpací stanice pohonných hmot, servisu a
   opravny  se  postupuje  podle  českých  technických  norem  uvedených v
   příloze č. 1 části 13, pokud není dále stanoveno jinak.

   (2)   Stavební   konstrukce   čerpací  stanice,  plnicího  a  stáčecího
   stanoviště,   letištní   tankovací  stanice  a  tankovací  stanice  pro
   vnitrozemská  plavidla  musí  být  navržena  z konstrukcí druhu DP1. To
   neplatí pro konstrukci zastřešení čerpací stanice s nejvíce 6 výdejními
   místy  včetně  kiosku,  nebo zastřešení mezi výdejními místy a provozní
   budovou,  jestliže je pro skladování hořlavých kapalin použita podzemní
   skladovací  nádrž; v tomto případě lze použít stavební konstrukci druhu
   DP2.

   (3) Servis nebo opravna sloužící pro vozidla s pohonem na plynná paliva
   musí být vybaveny detektory úniku plynu a účinným větráním.

   (4) Pro prosvětlovací plochu ve střešní konstrukci čerpací stanice musí
   být  použity  stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně E-d0, které
   při  požáru podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11
   bodu 1 jako hořící neodkapávají nebo neodpadávají. Prosvětlovací plocha
   ve  střešní  konstrukci nesmí zaujímat více než 60 % z půdorysné plochy
   zastřešení.

   § 23

   Stavba užívaná k činnosti školy a školského zařízení

   (1)  Při  navrhování  stavby  užívané  k  činnosti  školy  a  školského
   zařízení^9)  se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze
   č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak.

   (2)  Stavba  mateřské  školy  nesmí  mít  více  než 2 nadzemní podlaží.
   Podzemní  podlaží  nesmí  být  navrženo  pro  pobyt  dětí. Při umístění
   mateřské školy ve stavbě jiného účelu, než je stavba užívaná k činnosti
   školy,  musí  být  prostor  mateřské  školy  situován nejvýše ve druhém
   nadzemním podlaží.

   (3)  Pro  stavbu  mateřské  školy  musí  být  navržena  požárně  dělicí
   konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu stavby z konstrukcí druhu
   DP1, popřípadě DP2. Při užití podkrovního prostoru pro pobyt dětí nesmí
   být nosná konstrukce střechy navržena z konstrukce druhu DP3.

   (4) Každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek.

   (5)  Ve  stavbě  mateřské  školy  určené  pro více než 20 dětí musí být
   navrženy dvě únikové cesty.

   (6)  Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní školy a střední
   školy  určené  pro  žáky  se zdravotním postižením nesmí být na únikové
   cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.

   (7)  Stavba školy určená pro více než 100 dětí, žáků nebo studentů musí
   být navržena s domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

   (8)  Stavba  školského zařízení určeného pro ubytování^10) nebo prostor
   určený  pro  ubytování  ve  stavbě  školského  zařízení  musí  splňovat
   podmínky podle § 17.

   § 24

   Zemědělská stavba

   (1) Při navrhování zemědělské stavby se postupuje podle české technické
   normy  uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 9, pokud není dále stanoveno
   jinak.

   (2)  V  konstrukci  podhledu,  stropu  nebo střešní konstrukci prostoru
   stáje  musí  být navrženy výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0,
   které  při  požáru  podle  české technické normy uvedené v příloze č. 1
   části 11 bodu 1 jako hořící neodkapávají nebo neodpadávají.

   (3)  Požárně  dělicí  a  nosná  konstrukce zajišťující stabilitu stavby
   stáje  s  více  než  2  nadzemními podlažími nebo silového skladovacího
   hospodářství musí být navržena z konstrukcí druhu DP1.

   (4)  Sklad  navržený pro uskladňování více než 7 m3 kapalných přípravků
   na  hubení  škůdců  a  ochranu rostlin, hnojiv a obdobných látek, které
   jsou  hořlavými  kapalinami, musí splňovat podmínky stanovené pro sklad
   hořlavých  kapalin  podle  české technické normy uvedené v příloze č. 1
   části 1 bodu 10.

   (5)  Sklady  uvedené  v  odstavci  4  se  opatřují u vstupu informačním
   štítkem s uvedením

   a) druhu nebezpečí skladovaných látek,

   b) celkové kapacity skladu a

   c) způsobem uložení skladovaných látek.

   § 25

   Stavba pro výrobu a skladování

   (1) Při navrhování stavby pro výrobu nebo skladování se postupuje podle
   české  technické  normy  uvedené  v  příloze č. 1 části 1 bodech 2 a 6,
   pokud není dále stanoveno jinak.

   (2)  Požárně  dělicí  a  nosná  konstrukce zajišťující stabilitu stavby
   skladu  pyrotechnických  výrobků  musí  být navržena z konstrukcí druhu
   DP1.

   (3)  Na  stavbě  skladu  pyrotechnických výrobků musí být u vstupu a na
   jiných  vhodných místech umístěno bezpečnostní značení "Zákaz kouření v
   okruhu  15  m", "Zákaz vstupu s otevřeným plamenem" a "Zákaz skladování
   hořlavých  a  hoření  podporujících  látek".  Dále musí být tyto sklady
   opatřeny  bezpečnostním  značením  provedeným  z  kovu  s  informací  o
   nebezpečných vlastnostech skladovaných látek, celkové kapacity skladu a
   způsobu uložení skladovaných látek.

   (4)  Elektrické  zařízení  ve  skladu  pyrotechnických výrobků musí být
   navrženo  pro  prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu podle českých
   technických norem uvedených v příloze č. 1 části 16.

   § 26

   Stavba památkově chráněná

   (1) Stavba památkově chráněná musí být vybavena

   a)  elektrickou  požární  signalizací  nebo  hlásičem požáru použitým v
   elektrické zabezpečovací signalizaci,

   b) stabilním hasicím zařízením v

   1. jedinečných prostorech staveb nebo prostorech s jedinečnými sbírkami
   historických předmětů,

   2. jedinečných dřevěných stavbách včetně jejich vnější ochrany.

   (2)  Při  změně  stavby  památkově  chráněné  se  postupuje podle české
   technické normy uvedené v příloze č. 1 části 14.

   § 27

   Ochrana movitých kulturních památek

   (1)  Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být
   vybavena

   a)  elektrickou  požární  signalizací  nebo  hlásičem požáru použitým v
   elektrické zabezpečovací signalizaci,

   b) stabilním hasicím zařízením, jde-li o jedinečnou sbírku historických
   předmětů.

   (2)  Požadavky  podle  odstavce 1 neplatí pro stavbu, v níž byly movité
   kulturní památky umístěny přede dnem účinnosti této vyhlášky.

   § 28

   Stavba zařízení staveniště

   (1)  Stavba zařízení staveniště musí být navržena v souladu s požadavky
   uvedenými  v  §  2  až  14  v  závislosti  na velikosti stavby, hodnotě
   požárního rizika a možným následkům požáru.

   (2)  Stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením
   autonomní   detekce   a   signalizace.  Zařízení  autonomní  detekce  a
   signalizace  musí  být  umístěno  v každém pokoji určeném pro ubytování
   osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.

   § 29

   Provádění stavby

   Při  provádění  stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení
   splněny  požadavky této vyhlášky v rozsahu nezbytném pro zajištění její
   požární bezpečnosti.

   § 30

   Užívání stavby

   (1)  Při  užívání  stavby  musí  být  zachována  úroveň požární ochrany
   vyplývající  z  technických  podmínek  požární  ochrany  staveb,  podle
   kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.

   (2)  Při  úpravě interiéru stavby nepodléhající řízení podle zvláštního
   právního předpisu^4) musí být postupováno v souladu s podmínkami uvede-
   nými v příloze č. 6 a v českých technických normách uvedených v příloze
   č. 1 části 1 bodech 1 a 2.

   (3)  V  prostoru  chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek
   překročit  rozsah  uvedený  v příloze č. 6. Při umístění materiálu nebo
   zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě
   musí  být  zajištěna  možnost  úplného  otevření křídel dveří. Současně
   nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se
   použije příloha č. 6 část A.

   (4) Při užívání prostoru s výskytem hořlavé kapaliny se postupuje podle
   podmínek  uvedených v příloze č. 7 a podle podmínek stanovených v české
   technické normě uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 10.

   (5)  V  ubytovací  části  stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno
   tepelné  zařízení  a  tepelná  soustava  se zkapalněnými uhlovodíkovými
   plyny včetně zásobních nádob.

   (6) Technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by
   vyvolalo  havárii,  musí  být  zřetelně  označeno  štítkem  obsahujícím
   informaci o určení zařízení a charakteristice nebezpečí.

   (7)  V  řadové,  hromadné  nebo vícepodlažní jednotlivé volně stojící a
   nebo přistavěné garáži nesmí být umístěno motorové vozidlo pro přepravu
   hořlavých kapalin a hořlavých plynů.

   (8)  V  podzemní  hromadné  garáži  určené  pro  veřejné  užívání nelze
   parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva.

   (9)  V  garáži  nesmí  být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření
   podporujícími plyny.

   (10)  Není-li  bezpečná  vzdálenost  tepelného zařízení vyrobeného před
   účinností  této  vyhlášky  stanovena  návodem  výrobce, stanoví se tato
   vzdálenost podle přílohy č. 8.

   § 31

   Společná ustanovení

   Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích
   pracích se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1
   části  14.  U  změny  stavby skupin II a III podle této české technické
   normy  musí  být  v  části  stavby  dotčené změnou instalováno zařízení
   autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou
   část stavby vyžadováno.

   § 32

   Přechodná ustanovení

   (1)  U  stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti
   této  vyhlášky,  musí  být  podmínky požární ochrany pro užívání staveb
   podle § 30 splněny do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti.

   (2) U stavby, která byla prohlášena za stavbu památkově chráněnou přede
   dnem i po nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být požadavky podle § 26
   odst.  1  naplněny při změně této stavby prováděné podle § 26 odst. 2 v
   části touto změnou dotčené.

   (3)  Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto
   v  územním  řízení  nebo  byl  vydán  územní  souhlas  podle zvláštního
   právního  předpisu^4) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a dále
   u  stavby,  u  které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo
   vydáno  souhlasné stanovisko podle zvláštního právního předpisu^11), se
   po  dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle dosavadní právní
   úpravy.

   § 33

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

   Ministr:

   MUDr. Mgr. Langer v. r.