Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČÁST ČTVRTÁ

25. 3. 2011

 

                           ČÁST ČTVRTÁ
           SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
                              § 53
 
     (1) Dokumentace požární ochrany zpracovaná a vedená podle
dosavadních právních předpisů, s výjimkou posouzení požárního
nebezpečí (§ 98 odst. 4 zákona), jejíž obsah nebo způsob vedení
neodpovídá podmínkám stanoveným touto vyhláškou, musí být uvedena
do souladu s touto vyhláškou nejpozději do jednoho roku ode dne
nabytí její účinnosti.
 
     (2) Do doby uvedení dokumentace požární ochrany zpracované
podle dosavadních předpisů do souladu s požadavky stanovenými
touto vyhláškou právnické osoby a podnikající fyzické osoby
provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona plní
podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu
se skutečným stavem (§ 15 odst. 1 zákona).
 
                              § 54
 
     Zrušuje se vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o požární ochraně.
 
                              § 55
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
                            Ministr:
                        Mgr. Gross v. r.