Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČÁST PRVNÍ

25. 3. 2011

 

                          246/2001 Sb.
                            VYHLÁŠKA
                       Ministerstva vnitra
                     ze dne 29. června 2001
            o stanovení podmínek požární bezpečnosti
               a výkonu státního požárního dozoru
                  (vyhláška o požární prevenci)
 
     Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101
písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2,
§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5   a § 31a zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.
40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):
 
                           ČÁST PRVNÍ
                        ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
                               § 1
 
                         Základní pojmy
 
     Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických,
   stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru
   nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat
   a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,
b) požární technikou -   zásahové požární automobily, požární
   přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla,
c) věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané
   k ochraně,   záchraně a   evakuaci osob,   k hašení   požáru
   a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany
   při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva
   při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti
   požární hlídky,
d) požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení
   a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo
   jiného zařízení,
e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární
   ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika,
   pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním
   předpisem,1) věcné   prostředky požární ochrany   a požárně
   bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci,
   provoz, kontrolu, údržbu a   opravy jsou kladeny zvláštní
   požadavky,
f) normativním požadavkem - konkrétní technický požadavek obsažený
   v české technické normě, jehož dodržením se považuje požadavek
   příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro
   příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za
   normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená
   ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,2)
g) hořlavou látkou - látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu,
   která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své
   látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet,
h) požárním nebezpečím -   pravděpodobnost vzniku požáru nebo
   výbuchu s následným požárem,
i) požárně technickou charakteristikou - vlastnost látky vyjádřená
   měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných
   hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování
   látky při procesu hoření nebo s ním související,
j) technicko   bezpečnostním   parametrem   -   požárně technická
   charakteristika,   která    kvalitativně   nebo   kvantitativně
   vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za
   předvídatelných podmínek   se činnost považuje   z hlediska
   nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem za
   bezpečnou,
k) průvodní dokumentací - montážní návod, technické podmínky pro
   projektování nebo provoz, návod   k obsluze, požadavky na
   kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro
   používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.,
l) veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při
   provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo
   obdobném pracovním vztahu3) k jejím provozovatelům, nejsou
   vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani
   provozovateli těchto činností,
m) požárem - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení
   nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních
   hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při
   kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní
   prostředí bezprostředně ohroženy,
n) ohlašovnou   požárů -   místo s   trvalou obsluhou vybavené
   potřebnými   komunikačními   prostředky,    které   je   určeno
   k přijímání hlášení o vzniku   požáru nebo jiné mimořádné
   události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění
   dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární
   techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
2) ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný
   slovník.
3) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
   předpisů.