Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČÁST TŘETÍ

25. 3. 2011

 

                           ČÁST TŘETÍ
             ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
 
                           ODDÍL PRVNÍ
                 VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
                    [K § 31a písm. a) zákona]
 
                              § 45
 
                        Požární kontroly
 
     (1) Požárními kontrolami podle § 31 odst. 1 písm. a), g) a h)
zákona jsou
a) komplexní   kontroly,   kterými   se   prověřuje celkový stav
   organizačního zabezpečení, plnění   povinností a dodržování
   podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární
   ochraně,
b) tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení
   požární ochrany ve vymezených oblastech,
c) kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených
   opatření.
 
     (2) Požárními kontrolami podle odstavce 1 písm. a) se vždy
zjišťuje
a) správnost začlenění (§ 28), stav a úroveň zabezpečení požární
   ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická
   zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů
   o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,
b) vybavení a doklady   o provozuschopnosti požární techniky,
   věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních
   zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy
   odpovídají stanoveným požadavkům,
c) odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností
   vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
d) zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení
   a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených,
e) způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární
   ochraně, odborné přípravy   požárních hlídek a preventistů
   požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku
   zaměstnanců zařazených   do jednotek požární   ochrany nebo
   požárních hlídek,
f) zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních
   hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné
   přípravy v nich zařazených zaměstnanců,
g) zabezpečení   požární   ochrany   v   době   sníženého provozu
   a v mimopracovní době.
 
     (3) Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob
a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým
požárním nebezpečím, je také ověření, zda posouzení požárního
nebezpečí podle § 6a odst. 1 zákona odpovídá skutečnému stavu
a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení
požárního nebezpečí.
 
     (4) Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje
písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.
 
                              § 46
 
                        Stavební prevence
 
     (1) S ohledem na druh podkladu nebo dokumentace posuzované
podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen "podklady nebo
dokumentace") se zjišťuje
a) možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku z hořící nebo
   požárem ohrožené stavby nebo její části, do volného prostoru
   nebo do jiné požárem neohrožené části stavby,
b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu,
c) rozdělení   stavby   do   požárních   úseků, stanovení jejich
   velikosti, zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi
   jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, zabránění možnosti
   šíření požáru na sousední objekty,
d) zda navržené stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům
   (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost
   šíření plamene po povrchu apod.),
e) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, popřípadě
   jinými hasebními látkami, věcnými prostředky požární ochrany
   a požárně bezpečnostními zařízeními,
f) vymezení zásahových cest, příjezdových komunikací, popřípadě
   nástupních ploch pro požární techniku,
g) opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení
   požáru a záchranné práce,
h) navržení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
   (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění, apod.)
   z hlediska požadavků požární bezpečnosti, popřípadě stanovení
   zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních
   konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek
   a tabulek.9)
 
     (2) V případě, že předložené podklady nebo dokumentace
vykazují z hlediska požární bezpečnosti staveb nedostatky, orgán
státního požárního dozoru podle závažnosti nedostatků uvede do
souhlasného stanoviska podmínky nebo vydá nesouhlasné stanovisko
s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno.
 
     (3) Jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které bylo
součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního
požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.
 
     (4) Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární
bezpečnosti staveb, prováděném   zpravidla při ústním jednání
spojeném s   místním šetřením,37) se   zjišťuje, zda skutečné
provedení stavby odpovídá   požadavkům vyplývajícím z požárně
bezpečnostního řešení,4) podmínkám vyplývajícím ze stavebního
povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti.
Zjistí-li při tom nedostatky, platí pro vydávání stanovisek
obdobně odstavec 2.
 
     (5) Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení
k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování
požadovaných vlastností výrobků se vychází z
a) dokladů   o   montáži,   funkčních   zkouškách   a   kontrolách
   provozuschopnosti   požárně   bezpečnostních   zařízení (např.
   § 6 a 7), včetně provozní dokumentace,
b) dokladů   potvrzujících oprávnění   osob k   montáži požárně
   bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže
   těchto   zařízení podle   projektových požadavků   a dokladů
   o provedení funkčních zkoušek podle § 7 odst. 1,
c) dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických,
   popřípadě   technologických zařízení   (doklady o   výchozích
   revizích, provozních zkouškách apod.),
d) dokladů    potvrzujících   použití    výrobků   a    konstrukcí
   s požadovanými   vlastnostmi   z    hlediska   jejich   požární
   bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů.38)
------------------------------------------------------------------
 4) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
    některá ustanovení stavebního zákona.
 9) Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
    značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.
37) § 31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
38) § 47 zákona č. 50/1976 Sb.
    Zákon č. 22/1997 Sb.
    Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické
    požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.
    81/1999 Sb.
 
                              § 47
 
        Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti
 
     (1) Při posuzování výrobků podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona
se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska
požární ochrany bezpečné39) a zda jsou podle míry požárního rizika
vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
a) technická dokumentace výrobku včetně popisu jeho konstrukce
   a funkce,
b) technické podmínky pro užívání, provoz, opravy a údržbu,
c) odborné posudky specializovaných pracovišť,
d) vlastnosti, požárně technické charakteristiky, složení a balení
   výrobku,
e) průvodní dokumentace výrobce.
 
     (2) Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se
použijí   především   výsledky   zkoušek   provedených příslušnou
osobou,40) pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek,
použijí se výsledky zkoušek pro tento jednotlivý výrobek. Pokud
technické řešení není obsaženo v dokladech uvedených v odstavci
1, využijí se pro posouzení normativní požadavky nebo jiné
dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů.41)
------------------------------------------------------------------
39) § 8 zákona č. 22/1997 Sb.
40) Například zákon č. 22/1997 Sb.
41) Například zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
    republiky   a Agrární   komoře České   republiky, ve znění
    pozdějších předpisů.
 
                              § 48
 
            Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených
                 požárně bezpečnostních zařízení
 
     Při   posuzování funkčnosti   systémů vyhrazených   požárně
bezpečnostních   zařízení se   na základě   příslušných dokladů
zjišťuje, zda jsou z   hlediska požární ochrany bezpečná,14)
provozuschopná, funkční a zda jsou podle míry požárního rizika
vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
a) průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace,
   včetně popisu konstrukce a funkce systému,
b) doklady o uvedení na trh v České republice,40) popřípadě
  posudky    specializovaných   pracovišť    (např.   dokumentace
   o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému),
c) doklady   o   dokončené   montáži   podle   ověřené projektové
   a technické dokumentace včetně dokladů o kompletnosti systému
   a doklady o splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností
   a parametrů systému,
d) doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho
   funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů, v těch případech,
   kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace
   výrobce,
e) doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách,
   údržbě a opravách.
------------------------------------------------------------------
14) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
    a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.
    71/2000 Sb.
40) Například zákon č. 22/1997 Sb.
 
                              § 49
 
            Schvalování posouzení požárního nebezpečí
 
     (1)   Při schvalování   posouzení požárního   nebezpečí se
zjišťuje,   zda toto   splňuje požadavky   a obsahuje   všechny
náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou.
 
     (2) Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si
orgán státního požárního  dozoru ponechává ve své dokumentaci.
V případě, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje
nedostatky (§ 6a odst. 4 zákona), může si orgán státního požárního
dozoru jeden výtisk ponechat pro potřebu dalšího jednání až do
konce řízení.
 
     (3) Při schvalování doplněných nebo přepracovaných posouzení
požárního nebezpečí podle § 6a odst. 5 zákona se zjišťuje, zda
výsledný dokument splňuje požadavky podle odstavce 1. Při tom se
sleduje, zda doplněné   nebo přepracované posouzení požárního
nebezpečí obsahuje zejména
a) název dokumentace, která se mění nebo doplňuje, včetně uvedení
   rozhodnutí o schválení původní dokumentace orgánem státního
   požárního dozoru,
b) specifikaci měněných, přepracovaných nebo doplněných částí,
c) údaje o zpracovateli doplňku nebo přepracovaného posouzení
   požárního nebezpečí.
 
     (4) Jsou-li součástí schváleného doplnění nebo přepracovaného
posouzení požárního nebezpečí návrhy na opatření a lhůty k jejich
plnění, postupuje se podle § 6a odst. 6 zákona.
 
                              § 50
 
                 Zjišťování příčin vzniku požárů
 
     (1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje
a) místo a doba vzniku požáru,
b) osoba, u které požár vznikl,
c) příčina vzniku požáru včetně možných verzí,
d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek
   požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové
   dokumentace,
e) následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné
   a usmrcené osoby,
f) výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,
g) porušení předpisů o požární ochraně,
h) jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.
 
     (2) V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku
požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků (§ 14).
 
     (3) Při zjišťování příčin vzniku požárů orgány státního
požárního   dozoru   zpravidla   spolupracují   s orgány činnými
v trestním řízení,   orgány státní správy   a orgány státního
odborného dozoru.
 
     (4) Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku požárů se
uvádějí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých posudků,
které slouží k dalšímu řízení.
 
     (5) Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu
státního požárního dozoru,   koncepce rozvoje požární ochrany
a zaměření preventivně výchovné činnosti se provádějí rozbory
požárů a technických zásahů, které obsahují
a) počet požárů ve sledovaném období,
b) výši přímých a následných škod způsobených požáry,
c) výši uchráněných hodnot při hasebních zásazích,
d) příčiny vzniku požárů a zdroje zapálení,
e) charakteristiky prostorů, kde k požárům došlo,
f) způsob záchrany a evakuace osob nebo zvířat anebo druh a způsob
   evakuace majetku, počet zachráněných a evakuovaných osob,
g) počet zraněných a usmrcených, důvody zranění nebo usmrcení,
h) zhodnocení porušení předpisů o požární ochraně v souvislosti se
   vznikem a šířením požárů,
i) činnost   jednotek   požární    ochrany   při   hašení   požárů
   a technických zásazích,
j) další   údaje   nezbytné    pro   zpracování   rozborů   požárů
   a technických zásahů.
 
     (6) Rozbory požárů a technických zásahů vycházejí z údajů
obsažených v dokumentaci o požárech a technických zásazích (např.
odborná vyjádření, znalecké posudky, spisy o požárech, statistika
událostí) a provádějí se nejméně jednou za rok.
 
                              § 51
 
         Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru
 
     O výkonu státního požárního dozoru se vede dokumentace,
kterou tvoří
a) roční plány požárních kontrol,
b) zápisy o požárních kontrolách, kontrolních dohlídkách, písemná
   oznámení o zahájení komplexních požárních kontrol a další
   dokumentace o požárních kontrolách (podklady k zápisům, plány
   kontrol apod.),
c) posouzení požárního nebezpečí,
d) vydaná stanoviska, včetně podkladů k jejich vydání,
e) odborná vyjádření,   spisy o požárech,   popřípadě znalecké
   posudky, statistika událostí a další dokumentace o zjišťování
   příčin vzniku požárů,
f) dokumentace o správním a přestupkovém řízení,
g) dokumentace o preventivně výchovné činnosti,
h) písemné záznamy, protokoly a další dokumentace o jednáních
   uskutečněných při výkonu státního požárního dozoru,
i) rozbory požárů a technických zásahů a statistika událostí,
j) přehledy o výkonu státního požárního dozoru, popřípadě další
   dokumentace stanovená ministerstvem podle § 24 odst. 1 písm. f)
   zákona.
 
                           ODDÍL DRUHÝ
                   POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY
                    [K § 31a písm. b) zákona]
 
                              § 52
 
           Obsah a rozsah požárně technických expertiz
 
     (1) Požárně technická expertiza se zpracovává na základě
zadání orgánu státního požárního dozoru, popřípadě dalších orgánů
uvedených v § 50 odst. 2 nebo právnických osob, podnikajících
fyzických osob a fyzických osob (dále jen "zadavatel"). Výsledkem
požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký
posudek.
 
     (2) Požárně technická expertiza obsahuje
a) základní údaje o požáru,
b) popis zkoumaného výrobku nebo vzorku,
c) výsledky zkoumání a laboratorních zkoušek,
d) odpovědi na otázky zadavatele,
e) závěry.
 
     (3) Požárně technická expertiza se provádí v potřebném
rozsahu,   zpravidla ke   zjištění nebo   potvrzení skutečností
uvedených v § 50 odst. 1. Součástí požárně technických expertiz je
také zkoumání
a) vlivu stavebních konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení
   a činnosti zasahujících jednotek požární ochrany na průběh
  a šíření požáru,
b) příčiny   případné nefunkčnosti   požární techniky,   požárně
   bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany
   při požáru,
c) toxických zplodin hoření.