Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přílohy

25. 3. 2011

 

                              Příl.1
 
     Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy1)
          od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací
 
Pol. Objekty nebo prostory                    Vzdálenost volného
                                               skladu sena/slámy1)
                                               v metrech
 
1.    závody (sklady), v nichž se vyrábějí,
      zpracovávají nebo uskladňují výbušné
      či lehce vznětlivé látky (např. celuloid,
      nitrocelulóza), nebo na volném prostranství
      se uskladňují snadno hořlavé kapaliny
      (např. benzin, sirouhlík, aceton)                300
2.    ostatní průmyslové závody, zemědělské
      závody a střediska, les                          100
3.    okrajové budovy souvislé zástavby obcí            50
4.    veřejné komunikace                                60
5.    krajní koleje železničních tratí2)               100
6.    elektrické vedení o vysokém napětí                30
7.    tuhé domovní odpady3)                             50
8.    volný sklad sena a slámy4)                        50
------------------------------------------------------------------
1) Bezpečnostní vzdálenost se nestanoví u volných skladů sena a
   slámy do 50 m3. Tyto volné sklady se posuzují ve smyslu ČSN
   73 0804.
2) Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje se vzdálenost
   od volných skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li
   volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí
   se vzdálenost zmenšit až na 60 m.
3) Od činné hranice skládky.
4) Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m3. Jako
   jeden volný sklad se posuzuje také souvislá skupina stohů,
   jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3.
 
                              Příl.2
 
            Hodnoty nahodilého požárního pn pro účely
           členění činností podle požárního nebezpečí
 
     Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn (v kg/m2) uvedené v
následující tabulce jsou vztaženy na 1 m2 podlahové plochy a lze
je použít bez dalšího průkazu o skutečném stavu nahodilého
požárního   zatížení   pn.   Hodnoty   mají charakter průměrného
(reprezentativního) zatížení.
 
Položka                  Druh provozu                     pn
                                                        kg/m2
 
1.                     Administrativa
1.1      Prostory kancelářského charakteru, pisárny,
         kreslírny, studovny, čítárny včetně
         kancelářských prostorů vybavených výpočetní
         technikou (osobními počítači)                    40
1.2      Kancelářské prostory s příručními knihovnami     60
1.3      Laboratoře a zkušebny:
         a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými
            kapalinami, popř. s hořlavými plyny           60
         b) ostatní                                       30
1.4      Prostory určené k reprodukci, např.
         rozmnožovny, planografie, tiskárny (jako
         součást administrativních provozů)               75
1.5      Spisovny, kartotéky apod.                        80
1.6      Archivy                                         120
1.7      Kancelářské sklady
         a) sklady vybavení kanceláří (nábytek apod.)     75
         b) sklady kancelářských potřeb                   90
1.8      Zasedací, přednáškové a konferenční síně,
         hovorny, bankovní a jiné haly s přepážkami       20
1.9      Předsálí, čekárny, kuřárny                       10
1.10     Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby
         apod. (pokud se v těchto prostorech
         vyskytuje sedací nábytek, stolky, skříně,
         výstavní skříňky apod., postupuje se podle
         položky 1.9 nebo 1.8)                             5
1.11     Společně šatny u shromažďovacích prostorů        75
1.12     Prostory určené k občerstvení (např.
         čajovny)                                         15
1.13     Výpočetní střediska
1.13.1   sál počítače                                     30
1.13.2   přípravna dat, pracovna vstupní a výstupní
         kontroly                                         90
1.13.3   sklad médií, dokumentace, papíru apod.
         a) skladování ve skříních z nehořlavých
            hmot                                          75
         b) skladování volně                              90
 
2.                         Školství
2.1      Kmenové učebny, posluchárny                      25
2.2      Odborné učebny                                   35
2.3      Školní laboratoře, dílny a podobné prostory
         určené pro výuku                                 45
2.4      Kabinety středních, odborných a vysokých škol
         včetně prostorů pro pedagogické pracovníky       50
2.5      Archivy                                         120
2.6      Sklady vybavení škol                             75
2.7      Společné šatny                                   75
2.8      Vstupní prostory, haly, dvorany                   5
2.9      Chodby                                            5
 
3.                     Osvěta, kultura
3.1      Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních
         domech, koncertních síních apod.)                25
3.2      Jeviště, sklady rekvizit a dekorací:
3.2.1    jeviště bez provaziště                           75
3.2.2    jeviště s provazištěm                           150
3.2.3    odkládací plocha, pomocná jeviště                75
3.2.4    sklady rekvizit a dekorací                      150
3.3      Taneční sály                                     15
3.4      Čítárny, studovny                                40
3.5      Knihovny, půjčovny knih                         120
3.6      Klubovny                                         30
3.7      Výstavní síně, obrazárny galerie                 15
3.8      Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez
         ohledu na druh vystavovaných předmětů)           60
3.9      Předsálí, kuřárny                                10
3.10     Vstupní prostory, chodby                          5
3.11     Společné šatny                                   75
3.12     Šatny účinkujících                               40
3.13     Prostory s historickou instalací ( v zámcích
         hradech, měšťanských domech, radnicích a
         jiných památkových objektech), kromě komunikací 45
3.14     Depozitáře nábytku, obrazů a jiného zařízení     90
3.15     Vstupní prostory a chodby s funkcí
         výstavních síní                                  15
3.16     Rozhlasová studia                                25
3.17     Televizní studia, filmové ateliéry               45
3.18     Kostely, modlitebny apod.                        15
 
4.                     Zdravotnictví
4.1      Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých
         se poskytuje zdravotnická péče (vyšetřovny,
         přípravny, terapeutické pokoje, speciální
         vyšetřovny, operační a zákrokové sály apod.),
         kromě prostorů dále uvedených                    20
4.2      Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu,
         léčebný tělocvik, argoterapii, masáže            10
4.3      Komunikační prostory, chodby, koupelny,
         umývárny, WC, čisticí místnosti, vodoléčebné
         sály, místnosti pro aplikaci mastí, sanitární
         filtry, baryové kuchyňky, místnosti pro
         zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady
         sádry a sejmutých sádrových obvazů                5
4.4      Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích,
         léčebnách, kromě pol. 4.5                        20
4.5      Lůžkové pokoje v lázeňských léčebnách            30
4.6      Herny a ložnice v dětských zdravotnických
        zařízeních (jesle, kojenecké ústavy,
         dětské domovy)                                   25
4.7      Čekárny, hovorny, kuřárny                        10
4.8      Lékárny                                          60
4.9      Laboratoře                                       45
4.10     Lékařské soukromé ordinace                       25
4.11     Příruční sklady (sklady a sběrny lůžkovin
         apod.)                                           75
4.12     Archivy, sklady rentgenu apod.                  150
 
5.               Tělesná výchova a sport
5.1      Hlediště sportovních zařízení                    15
5.2      Tělocvičny, sportovní haly:
         a) pouze pro tělovýchovu a sport                 10
         b) víceúčelové                                   20
5.3      Šatny cvičících:
         a) skříňky kovové                                15
         b) skříňky dřevěné                               40
         c) bez skříněk                                   20
5.4      Šatny diváků                                     75
5.5      Sklady tělovýchovného zařízení                  100
5.6      Vstupní prostory, předsálí, chodby                5
5.7      Vstupní prostory a předsálí využité částečně
         pro obchod                                       30
 
6.                       Obchody
6.1      Maloobchodní prodejny:
6.1.1    nehořlavých výrobků (železářského zboží,
         klenotů, hodin, nehořlavých stavebních hmot
         a výrobků apod.) a prodejny květin, ovoce,
         zeleniny, nealkoholických nápojů a piva          10
6.1.2    osobních automobilů a jednostopých vozidel
         (autosalony), bez prodeje auto-moto výzbroje     20
6.1.3    domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla,
         porcelánu, keramiky, zbraní, prodejní galerie    25
6.1.4    auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik,
         olejů a sportovních potřeb pro automobilisty),
         informační techniky, hudebních nástrojů          35
6.1.5    masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského
         a cukrářského zboží                              40
6.1.6    dárkového zboží, lahůdek, lihovin, módních
         doplňků, bižuterie                               50
6.1.7    košíkářského provaznického a pryžového zboží     55
6.1.8    zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál,
         prodej bylin                                     60
6.1.9    obuvi, koženého zboží                            65
6.1.10   hraček, galanterie, sportovních potřeb,
         fotokino, řemeslnických potřeb, nábytku a
         doplňků                                          70
6.1.11   potravin                                         75
6.1.12   textilu (metrového a kusového), kancelářských
         potřeb, gramofonových desek, butiky,
         starožitnosti                                    80
6.1.13   oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví              85
6.1.14   drogistického zboží, kromě barev a laků,
         podlahových krytin a koberců                     90
6.1.15   knih a hudebnin                                 110
6.1.16   barev a laků, pneumatik, motorových olejů       120
6.2      Prodejny se širším sortimentem zboží:
6.2.1    prodejní zařízení dočasného nebo trvalého
         charakteru s různým sortimentem zboží kromě
         případů podle položek 6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5
         a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky
            na otevřených tržištích                       40
         b) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro
            maloobchod, umístěné ve stavebních
            objektech                                     60
         c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro
            velkoobchod umístěné ve stavebním objektu
            nebo prodej z kontejnerů                      80
6.2.2    prodejny s průmyslovým zbožím širšího
         sortimentu (včetně prodeje širšího sortimentu
         stavebnin, potřeb pro kutily apod.,
         zahrnující hořlavé hmoty)
         a) skladovací výška zboží (např. v regálech)
            do 2,5 m                                      55
         b) skladovací výška zboží (např. v regálech)
            přes 2,5 m                                    75
6.2.3    velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso,
         uzeniny, pečivo, nápoje, zelenina, ovoce,
         hygienické zboží, prací prostředky atd.)
         a) skladovací výška zboží (např. v regálech)
            do 2,5 m                                      70
         b) skladovací výška zboží (např. v regálech)
            přes 2,5 m                                    90
6.2.4    obchodní domy textilního zboží (metrový i
         kusový textil, konfekce) a obuvnické zboží
         (včetně koženého zboží)                          80
6.2.5    obchodní domy bez ohledu na sortiment
         (včetně hypermarketů):
         a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství
            přes 200 kg nebo hořlavých plynů v množství
            přes 100 kg na prodejní plochu jednoho
            podlaží požárního úseku                       90
         b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů
            (barev, laků, ředidel, čistících prostředků
            apod.) přesahující specifikaci podle bodu
            a)                                           110
6.3      Vzorkovny zboží a výrobků:
         a) převážně z nehořlavých hmot                   25
         b) z hořlavých hmot                              55
6.4      Příruční sklady:
6.4.1    knih, hudebnin                                  150
6.4.2    barev, laků, pneumatik, motorových olejů,
         zboží z plastických hmot                        180
6.4.3    příruční sklady ostatních prodejen (kromě
         položky 6.4.1 a 6.4.2):
         nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám
         zvyšuje o                                        30
6.5      Pasáže
6.5.1    pasáže (průchody) pouze s funkcí komunikačního
         prostoru                                          5
6.5.2    pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních
         skříněk, informačních a reklamních panelů,
         odpočinkových laviček apod.                      10
6.5.3    pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího
         nábytku a stolků pro odpočinek i občerstvení,
         s výskytem příležitostného stánkového prodeje,
         výstavních skříněk, regálů a s výskytem
         informačních a reklamních panelů apod.           15
         Poznámka Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se
         zařazují pasáže (popř. ochozy v pasážích) u
         hypermarketů resp. u obchodních center, v
         případě výskytu stánků trvalého charakteru viz
         položka 6.2.1.
 
7.                 Veřejné stravování a ubytování
7.1      Veřejné stravování:
7.1.1    prostory ke stravování s místy k stání (bufety,
         výčepy apod.)                                    10
7.1.2    prostory ke stravování se stolovým zařízením
         se sedadly (jídelny, restaurace, menzy, hospody) 20
7.1.3    prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny,
         noční kluby apod.)                               30
7.1.4    přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného
         stravování včetně pomocných provozů)             30
7.1.5    příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu
         na sortiment; oddělené sklady lze posoudit
         jako sklady prodejen příslušného druhu zboží)    60
7.2      Veřejné ubytování:
7.2.1    pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a
         noclehárny, internáty, studentské koleje,
         dětské domovy (v částech určených pro spaní
         včetně sociálního vybavení), jakož i přidružené
         prostory pro personál                            30
7.2.2    příruční sklady a sběrny lůžkovin apod.          60
7.2.3    hotelové haly, recepce:
         a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10
         b) vybavené různými službami pro hosty (např.
            prodejnou upomínkových předmětů,
            kadeřnictvím)                                 20
7.2.4    chodby                                            5
 
8.                        Byty
8.1      Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců
         včetně příslušenství                             40
 
9.                      Služby a provozovny
9.1      Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků
         určených pro opravu čištění apod.:
9.1.1    výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty,
         hodiny, optické přístroje apod.)                 10
9.1.2    výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty
         (mechanické průmyslové zboží, elektrospotřebiče,
         informační technika, měřicí přístroje, zbraně,
         bižutérie, deštníky a slunečníky)                25
9.1.3    výrobky převážně z hořlavých hmot:
         a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky,
            hudební nástroje, sběrny fotoprací            35
         b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a
            provaznické zboží, oděvy, kožené a kožešnické
            zboží, peří a sedlářské výrobky               45
         c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky,
            zboží z pryže a plastických hmot, sběrny
            reprodukčních a knihařských prací, oprav
            nábytku apod.                                 60
9.2      U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění
         výrobků uvedených v položce 9.1 včetně
         příručních skladů se nahodilé požární zatížení
         zvyšuje o                                        15
9.3      U samostatných skladových a expedičních
         prostorů pro výrobky uvedené v položce 9.1 se
         nahodilé požární zatížení zvyšuje o              30
9.4      Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní),
         popř. samostatné provozovny:
         a) zámečnická dílna, instalatérská dílna,
            zlatnická dílna, kovodílna uměleckých
            řemesel apod.                                 30
         b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická
            dílna, auto-moto dílny, dílny jízdních kol
            a kočárků, sklenářská dílna včetně rámování
           obrazů apod.                                  40
         c) krejčovská dílna, obuvnická dílna,
            fotolaboratoře apod.                          50
         d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací,
            lakýrnická dílna, dílna autobaterií apod.     60
         e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní
            koberců, tiskařská dílna a knihařská dílna
            apod.                                         75
9.5      Provozovny:
9.5.1    obstaravatelské služby, prostory pro styk se
         zákazníkem včetně zázemí (cestovní kanceláře,
         sázkové kanceláře, reklamní a inzertní
         kanceláře apod.)                                 30
9.5.2    půjčovny:
         a) průmyslového zboží                            30
         b) sportovního zboží                             50
         c) videozáznamů a videotechniky                  60
         d) oděvů a úschovny kožešin                      90
9.5.3    kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství
         apod.                                            30
9.5.4    drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu,
         příruční sklady se posuzují podle položky
         6.1.5 maso, uzeniny)
9.6      Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně
         hygienického zázemí                              10
 
10.          Garáže a servisy motorových vozidel
10.1     Osobní automobily, dodávkové automobily,
         jednostopá vozidla (skupina 1 podle ČSN
         73 6059):
         a) garáže a prostory pro čištění                15
         b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu
            náhradních dílů a materiálů)                  15
10.2     Nákladní automobily, autobusy, speciální
         automobily, traktory a samojízdné pracovní
         stroje (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059):
         a) garáže a prostory pro čištění                 40
         b) prostory pro údržbu a opravy (bez skladů
            náhradních dílů a materiálů)                  45
10.3     Prostory pro nanášení hořlavých nátěrových
         hmot                                             25
10.4     Sklad náhradních dílů, např. demontovaných
         dílů, sklad autopříslušenství apod. kromě
         položky 10.5                                     55
10.5     Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel,
         čalounění, pneumatik                            150
10.6     Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny         180
10.7     Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř
         i vně stavebního objektu (mimo prostor
         nádrží)                                          30
10.8     Příjem a čekárny u garáží, servisů a opraven:
         a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10
         b) vybavené různými službami pro zákazníky
            (např. bufety)                                20
         c) vybavené současně prodejnou autopotřeb        50
 
11.                          Doprava
11.1     Vstupní haly, průchody, chodby                    5
11.2     Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně
         prostorů pro odbavení cestujících (např. u
         letišť):
         a) vybavení pouze sedacím nábytkem               10
         b) vybavení také prodejními stánky apod.         20
11.3     Úschovny zavazadel:
         a) společné                                     150
         b) v kovových skříňkách                          50
 
12.                          Spoje
12.1     Telekomunikační a radiokomunikační provozy:
12.1.1   pracoviště informačního centra:
         a) automatické                                   45
         b) manuální                                      70
12.1.2   kontrolní pracoviště frekvenční modulace         15
12.1.3   nahrávání magnetofonových pásků                  45
12.1.4   ústředna rozhlasu a rozhlasu po drátě            50
12.1.5   telefonní ústředna:
         a) pobočka do 100 přípojek                       30
         b) veřejná a pobočková nad 100 přípojek          65
12.1.6   faxová (příp. dálnopisná) ústředna:
         a) automatická                                   65
         b) manuální                                      20
12.1.7   sál televizních vysílačů                         35
12.1.8   sál radioreléových zařízení                      35
12.1.9   sál zesilovací stanice dálkových kabelů          55
12.1.10 sál tónové telegrafie                            55
12.1.11 sál zesilovaní stanice                           25
12.1.12 televizní převaděč:
         a) do 0,5 W                                      10
         b) od 0,5 W do 1 kW                              30
12.1.13 zkušebna technologie spojů (uzlová, tranzitní
         apod.)                                           45
12.2     Poštovní provozy:
12.2.1   přepážková hala a navazující administrativní
         prostory kromě dále uvedených provozů            40
12.2.2   výpravna balíkových a listovních závěrů,
         výpravna a sklad balíků                         120
12.2.3   sklady
         a) tisku, obalů a tiskopisů                     120
         b) prázdných pytlů                               75
 
13.                   Výrobní provozy
13.1     Průmysl strojírenský a hutnický:
13.1.1   slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny
         (bez olejových kalicích lázní)                   10
13.1.2   soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny,
         válcovny, tažírny (drátů, plechu apod.),
         mostárny, kalírny, výrobna jízdních kol,
         kuličkových ložisek, kovových nástrojů a nářadí,
         trezorů                                          10
13.1.3   výroba a montáž silničních a kolejových
         vozidel (kromě lakoven), motorových letadel,
         kočárků, kancelářských strojů, optických
         přístrojů, hodin, zbraní, šicích strojů,
         tiskařských strojů, balicích a jiných obdobných
         strojů                                           20
13.1.4   výroba izolovaných drátů, kompletizovaných
         strojírenských produktů zahrnujících také
         hořlavé hmoty, bezmotorových letadel             30
13.1.5   lakovny, stříkací boxy (bez skladu barev)        50
13.2     Průmysl elektrotechnický:
13.2.1   výroba elektrických přístrojů, elektrických
         spotřebičů, transformátorů (kromě položky
         13.2.2), suchých baterií, žárovek,rozhlasové
         a televizní techniky, telefonních přístrojů
         a spojové techniky, informační techniky
         (počítače)                                       25
13.2.2   výroba akumulátorů, navíjení motorů,
         transformátorů apod. (pokud tvoří
         samostatný provoz)                               35
13.3     Průmysl chemický:
13.3.1   výroba anorganických kyselin                     10
13.3.2   výroba pracích prostředků, mýdla,
         parfumeristického a kosmetického zboží,
         farmaceutická výroba, výroba organických
         kyselin                                          25
13.3.3   výroba čisticích prostředků (na boty, na
         podlahy apod.), výroba umělých hnojiv, výroba
         zboží z plastických hmot (bez meziskladů)        45
13.3.4   výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů,
         lepidel, klihu, voskového zboží                  60
13.3.5   výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik,
         pryžové zboží, podlahových krytin,
         vulkanizační procesy, výroba filmů, magnetických
         záznamových pásků, výroba zpracování hořlavých
         plynů včetně plníren                             75
13.3.6   výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových
         plastů, zpracování přírodní pryskyřice,
         kaučuku, výroba pryže, zpracování základních
         produktů z ropy a výroba hořlavých kapalin III.
         a IV. třídy nebezpečnosti                       120
13.3.7   výroba nitrolakových a lihových nátěrových
         hmot, výroba ředidel, výroba a zpracování
         hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti 180
13.4     Průmysl textilní, oděvní a kožedělný:
13.4.1   textilní výroba - vyšívání a pletené zboží,
         výroba punčoch, hedvábného zboží, apretace
         textilií                                         20
13.4.2   přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny,
         barvírny, výroba tkanin z lýka a jutových
         tkanin                                           30
13.4.3   výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého
         a kožešnického zboží, výroba plsti a plstěného
         zboží, výroba plachet, matrací ze žíní, pytlů,
         obvazového materiálu a vaty, výroba vlněných
         přikrývek, textilní tiskárny                     45
13.4.4   výroba koberců                                   60
13.5     Průmysl dřevozpracující a papírenský:
13.5.1   provozovny mokrého (vodního) zpracování
         dřevní hmoty (např. varna celulózy)              5
13.5.2   zpracování surového dřeva (všeobecně),
         výroba papíru (všeobecně)                        30
13.5.3   výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna,
         pila apod.), výroba tužek, zápalek, dřevěných
         lišt a kolíků, lyží, hraček, lisování korku a
         výroba z korku, papírových nebo dřevěných
         žaluzií                                          45
13.5.4   apretace a zušlechtění papíru, výroba
         papírového zboží a kancelářských potřeb,
         výroba kartonů, lepenek a papírových pytlů,
         výroba nábytku (včetně čalouněného), výroba
         dveří a oken, dřevěných palet, beden a sudů,
         výroba dřevité vlny, výroba člunů                60
13.5.5   výroba laťovek, překližek, dřevotřískových,
         dřevovláknitých, pilinových a obdobných
         desek včetně broušení a dalších povrchových
         úprav                                           150
13.6     Průmysl potravinářský:
13.6.1   výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv,
         pivovary, mlékárny, jatka, výroba kompotů a
         jiné mokré provozy                               10
13.6.2   výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády,
         masných výrobků, zpracování tabáku               20
13.6.3   pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba
         oplatek, konzervárny masných výrobků, mražené
         zboží                                            30
13.6.4   výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba
         marmelád a džemů                                 45
13.6.5   pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin,
         výroba cukru (kromě položky 13.6.7)              60
13.6.6   výroba a zpracování stolních olejů, jedlých
         tuků                                             75
13.6.7   mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky
         13.6.1), zušlechtění cukru, chladírny a
         mrazírny                                        120
13.7     Průmysl sklářský a stavebních hmot:
13.7.1   výroba žárového skla, keramiky, porcelánu,
         cementu, vápna, cihel, betonu, cementářského
         zboží, keramického zboží, sádrového zboží,
         výztuže                                          10
13.7.2   výroba a zpracování minerální a skelné vaty
         (rohože, desky apod.), výroba skleněného
         zboží a zpracování skla (bez expedice a balení),
         stavební zámečnictví                             10
13.7.3   výroba dřevěného bednění, lešenářských podlážek
         apod.                                            60
13.7.4   výroba hydroizolačních pásů                     120
13.8     Jiné průmyslové výroby:
13.8.1   výroba provaznického a kartáčnického zboží,
         výroba zboží z rákosu a slámy, výroba
         štětců, výroba hudebních nástrojů                45
13.8.2   tiskárny                                         60
13.8.3   nahodilé požární zatížení oproti položce
         13.1 až 13.8 se zvyšuje u: balíren zboží
         do hořlavých obalů
         a) typu dřevité vlny, zpěněných plastických
            hmot o                                        30
         b) typu papírových a kartónových obalů o         15
         příručních skladů a expedice zboží-výrobky o
         35% hodnoty nahodilého požárního zatížení
         dotčeného druhu zboží-výrobků, nejméně však o    30
         skladů (trvale vymezený prostor skladu,
         samostatná místnost skladu, samostatný požární
         úsek apod.), kde skladovaná výška zboží-výrobků
         nepřekračuje 3 m, a to o 70% hodnoty nahodilého
         požárního zatížení dotčeného druhu zboží-výrobků,
         nejméně však o                                   50
         Poznámka-nahodilé požární zatížení skladů, kde
         skladová výška zboží-výrobků je vyšší než 3 m,
         se stanoví individuálně podle skutečné hmotnosti
         hořlavých látek a jejich výhřevností.
13.9     Zemědělská výroba:
13.9.1   volně ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin,
         ovoce                                             0
13.9.2   prostory pro pěstování rostlin, popř. hub         0
13.9.3   stáje, kromě stájí pro drůbež                     6,5
13.9.4   stáje pro drůbež                                  9,5
13.9.5   sklady obilí, semena úsušků                      15
13.9.6   kolny pro stroje (kromě samohybných) a nářadí    10
13.9.7   sklady suchých krmných směsí                     25
13.9.8   míchárny a přípravny krmiva                      30
13.9.9   sklady sušené zeleniny                           37,5
13.9.10 pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy
         obilí, semen apod., výrobny krmných směsí        45
13.9.11 sklady kukuřičných úsušků, sušárny obilí a
         semen                                            52,5
13.9.12 sklady sena                                      60
13.9.13 sušárna píce                                     90
13.9.14 sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin      150
13.9.15 jsou-li produkty u položek 13.9.1., 13.9.5,
         13.9.7, 13.9.9 a 13.9.11 skladovány na paletách,
         v žocích apod., připočítává se 0,8 násobek
         hmotnosti hořlavých látek obalů, palet, přenosek
         apod.
 
14.                Hygienické prostory
14.1     Šatny zaměstnanců:
         a) s kovovými skříňkami                          15
         b) s dřevěnými skříňkami                         50
         c) bez skříněk                                   20
14.2     Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců                 5
 
15.                     Jiné provozy
15.1     Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahů      15
15.2     Energocentra, rozvodny:
         a) bez olejových vypínačů                        25
         b) s olejovými vypínači                          35
15.3     Prostory měničů a usměrňovačů                    55
15.4     Prostory pro transformátory:
         a) olejové                                      160
         b) vzduchem chlazené a regulační                 10
15.5     Přívodní kobky VN                                25
15.6     Prostory náhradních zdrojů elektrické
         energie:
         a) akumulátory                                   10
         b) dieselagregáty apod.
         1) s provozní nádrží do 100 l                    15
         2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l           40
         3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l          65
         4) s provozní nádrží nad 1000 l                 120
15.7     Kompresorové stanice pro nehořlavé plyny         10
15.8     Čerpací stanice pro nehořlavé kapaliny           10
15.9     Výměníkové stanice tepla (voda, pára)            5
15.10    Kotelny na palivo:
         a) tuhé (bez uhelny)                             15
         b) kapalné
         1) bez provozní nádrže                           15
         2) s provozní nádrží                             75
         c) plynové                                       10
15.11    Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny požárů
         a) s elektrickým zařízením regulace umístěným
            v těchto prostorech                           65
         b) pouze s ovládacími řídícími prvky             15
15.12    Silniční a dálniční tunely                       35
------------------------------------------------------------------
Pozn. Příloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
      - Nevýrobní provozy, přičemž některé hodnoty nahodilého
      požárního zatížení byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.
 
                              Příl.3
 
              Základní tematické okruhy k ověřování
               odborné způsobilosti fyzických osob
 
Poř.              tematický okruh              technik    odborně
číslo                                            PO      způsobilá
                                                            osoba
 
1.     Současná právní úprava požární ochrany    ano         ano
       (dále jen "PO")
2.     Povinnosti právnických osob a
       podnikajících fyzických osob na úseku PO ano         ano
3.     Členění provozovaných činností podle
       požárního nebezpečí                       ano         ano
4.     Způsob stanovení podmínek požární
       bezpečnosti při činnostech se zvýšeným
       požárním nebezpečím                       ano         ano
5.     Základní povinnosti fyzických osob        ano         ano
6.     Přehled dokumentace PO a způsob jejího
       vedení                                    ano         ano
7.     Dokumentace PO-dokumentace zdolávání
       požárů                                    ano         ano
8.     Dokumentace PO-posouzení požárního        jen
       nebezpečí                                 seznámení   ano
9.     Dokumentace PO-stanovení organizace
       zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů,
       požární kniha                             ano         ano
10.    Dokumentace PO-požární řád, požární
       poplachové směrnice, požární evakuační
      plán                                      ano         ano
11.    Dokumentace PO-bezpečnostní dokumentace
       doklady prokazující dodržování
       technických podmínek a návodů vztahující
       se k požární bezpečnosti výrobků nebo
       činností                                  ano         ano
12.    Organizace a provádění školení o PO a
       organizace a provádění odborné
       přípravy                                  ano         ano
13.    Státní kontrola, kontrola dodržování
       povinností stanovených předpisy o
       požární ochraně                           ano         ano
14.    Postavení a působnost orgánů státní
       správy a samosprávy na úseku PO           ano         ano
15.    Výkon státního požárního dozoru           ano         ano
16.    Vyloučení věcí z užívání, zákaz
       činnosti a zastavení provozu              ano         ano
17.    Odborně způsobilé osoby na úseku PO,
       technici a preventisté požární
       ochrany, osoby zařazené v preventivních
       požárních hlídkách                        ano         ano
18.    Pokuty právnickým osobám a podnikajícím
       fyzickým osobám, správní řád              ano         ano
19.    Jednotky PO                               ano         ano
20.    Zásady přestupkového řízení a přestupky
       na úseku PO                               ano         ano
21.    Podmínky pro hašení požárů a pro
       záchranné práce                           ano         ano
22.    Podmínky požární bezpečnosti při
       používání tepelných spotřebičů,
       základní požadavky na komíny              ano         ano
23.    Požární bezpečnost technických a
       technologických zařízení                  ano         ano
24.    Požárně bezpečnostní zařízení             ano         ano
25.    Elektrická požární signalizace            ano         ano
26.    Stabilní a polostabilní hasicí
       zařízení                                  ano         ano
27.    Zařízení pro odvod kouře a tepla          ano         ano
28.    Obsah a rozsah požárně bezpečnostního
       řešení stavby                             ano         ano
29.    Zásady požární bezpečnosti nevýrobních
       objektů, specifika dle účelu a druhů      jen
       provozů                                   seznámení   ano
30.    Zásady požární bezpečnosti výrobních      jen
       objektů                                   seznámení   ano
31.    Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, jen
       požární úseky                             seznámení   ano
32.    Evakuace osob, únikové cesty              ano         ano
33.    Požárně nebezpečný prostor a              jen
       odstupové vzdálenosti                     seznámení   ano
34.    Podmínky požární bezpečnosti při
       svařování                                 ano         ano
35.    Elektrická zařízení jako možný
       iniciační zdroj                           ano         ano
36.    Ochrana před účinky statické
       elektřiny                                 ano         ano
37.    Zásady PO při manipulaci, ukládání
       a skladování plynů, zejména hořlavých
       plynů                                     ano         ano
38.    Osobní a věcná pomoc při zdolávání
       požárů                                    ano         ano
39.    Posuzování shody výrobků, prohlášení
       o shodě, certifikace, autorizace,         jen
       akreditace                                seznámení   ano
40.    Technické požadavky na výrobky a
       povinnosti výrobců, dovozců a
       distributorů                              ano         ano
41.    Hasicí přístroje                          ano         ano
42.    Zásobování požární vodou                  ano         ano
43.    Věcné prostředky PO, požární technika     ano         ano
44.    Problematika přepravy nebezpečných
       látek                                     ano         ano
45.    Klasifikace, značení, balení látek dle
       mezinárodních předpisů. Hořlavé
       kapaliny-provozovny a sklady, plnění a
       stáčení, výdejní čerpací stanice          ano         ano
46.    Požární tabulky, bezpečnostní barvy,
       značky                                    ano         ano
47.    Požárně technické charakteristiky
       vyráběných, používaných, zpracovávaných
       nebo skladovaných látek a materiálů,
       potřebných ke stanovení preventivních
       opatření k ochraně života a zdraví osob
       a majetku                                 ano         ano
48.    Výměna plynů při požáru, neutrální
       rovina a její ovlivnění                   ano         ano
49.    Proces hoření, zplodiny hoření            ano         ano
50.    Základní hasební látky a jejich
       hasební účinky                            ano         ano
51.    Sdílení tepla, základní poznatky o
       přenosu tepelné energie vedením,
       prouděním, zářením                        ano         ano
52.    Parametry požáru, podmínky, které
       ovlivňují šíření požáru                   ano         ano
53.    Posuzování požárního nebezpečí            ano         ano
54.    Prevence závažných havárií způsobených
       vybranými chemickými látkami a
       chemickými přípravky, bezpečnostní
       program a bezpečnostní zpráva,
       havarijní plány, orgány státní správy     jen
       a provádění kontroly                      seznámení   ano
55.    Chemické látky a chemické přípravky,
       klasifikace, nebezpečné látky výbušné,
       oxidující, extrémně hořlavé, vysoce
       hořlavé a hořlavé, balení a označování,   jen
       bezpečnostní list                         seznámení   ano
56.    Stanovení podmínek požární bezpečnosti
       při činnostech se zvýšeným požárním
       nebezpečím                                ano         ano
57.    Zpracování posouzení požárního
       nebezpečí činností s vysokým              jen
       požárním nebezpečím                       seznámení   ano
58.    Určování požadavků na stavební
       konstrukce, průkaz jejich ověření a       jen
       vlastnosti stavebních konstrukcí          seznámení   ano
59.    Výkresy požární bezpečnosti staveb        jen         ano
                                                 seznámení
60.    Požadavky na požární odolnost             jen
       stavebních konstrukcí                     seznámení   ano
61.    Stupeň požární bezpečnosti a z něho
       vyplývající požadavky na stavební         jen
       konstrukce                                seznámení   ano
62.    Dodatečné zateplovací systémy             jen
                                                 seznámení   ano
63.    Změny staveb z hlediska požární           jen
       bezpečnosti                               seznámení   ano
64.    Požární bezpečnost budov pro              jen
       bydlení a ubytování                       seznámení   ano
65.    Požární bezpečnost shromažďovacích        jen
       prostorů                                  seznámení   ano
66.    Požární bezpečnost zdravotnických         jen
       zařízení                                  seznámení   ano
67.    Požární bezpečnost zemědělských           jen
       objektů                                   seznámení   ano
68.    Požární bezpečnost skladů                 jen
                                                 seznámení   ano
69.    Ochrana staveb proti šíření požárů        jen
       vzduchotechnickým zařízením               seznámení   ano
70.    Technická normalizace ve vztahu PO        jen
                                                 seznámení   ano
------------------------------------------------------------------
Pozn. Seznámením se rozumí znalost obsahu příslušné dokumentace
      požární ochrany a jejího začlenění do systému požární
      ochrany; v oblasti požární bezpečnosti staveb se seznámením
      rozumí orientace v pojmech.
 
                              Příl.4
 
                              Vzor
    osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby
 
                       Ministerstvo vnitra
 
Číslo v katalogu .........................
 
                            Osvědčení
                     o odborné způsobilosti
 
Jméno, příjmení: .................................................
 
Rodné číslo: .....................................................
 
                  je odborně způsobilou osobou
 
podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů
 
V XXX dne ....................................
 
 
                           .......................................
                               (pověřený vedoucí zaměstnanec
                                        ministerstva)
------------------------------------------------------------------
Pozn. Text je umístěn na ochranném podtisku se symbolem malého
      státního znaku v šedozelené barvě.
 
                              Příl.5
 
                              Vzor
    osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany
 
                       Ministerstvo vnitra
 
Číslo v katalogu: ..........................
 
                            Osvědčení
                     o odborné způsobilosti
 
Jméno, příjmení: .................................................
 
Rodné číslo: .....................................................
 
                  je technikem požární ochrany
 
podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů
 
V XXX dne ............................
 
                                ..................................
                                    (pověřený vedoucí zaměstnanec
                                             ministerstva)
------------------------------------------------------------------
Pozn. Text  je umístěn na ochranném podtisku se symbolem malého
      státního znaku v šedozelené barvě.