Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon č. 238/2000 Sb

25. 3. 2011
238/2000 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 28. června 2000
     o Hasičském záchranném sboru České republiky
          a o změně některých zákonů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

              ČÁST PRVNÍ
           HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
             ČESKÉ REPUBLIKY

              HLAVA I
          ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A ÚKOLY
     HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

                § 1

   (1) Zřizuje se Hasičský záchranný sbor České republiky (dále
jen "hasičský záchranný sbor"), jehož základním posláním je
chránit  životy a  zdraví obyvatel  a majetek  před požáry
a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.1)

   (2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1),2) ,3)

   (3)  Hasičský záchranný  sbor při  plnění svých  úkolů
spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními
organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je
zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování
pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání
ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti.

   (4) Hasičský záchranný sbor je oprávněn uzavírat jménem České
republiky se všemi subjekty  uvedenými v odstavci 3 dohody
upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  a o změně některých zákonů.
2) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon).
3) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů. 

                § 2

   (1) Hasičský záchranný sbor tvoří
a) generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen
  "generální ředitelství"), které je součástí Ministerstva vnitra
  (dále jen "ministerstvo"),
b) hasičské záchranné sbory krajů.

   (2) Sídlo kraje je sídlem hasičského záchranného sboru kraje,
s výjimkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, jehož
sídlem je Kladno.

   (3) Pokud zvláštní právní předpis stanoví v mezích úkolů
hasičského záchranného sboru působnost ministerstva, vykonává ji
generální ředitelství.

   (4) Ministerstvo zřizuje na úrovni generálního ředitelství
operační a informační středisko. Hasičský záchranný sbor kraje
zřizuje operační a informační střediska jako součást hasičského
záchranného sboru kraje.

   (5) V čele generálního ředitelství je generální ředitel
hasičského záchranného sboru (dále jen "generální ředitel").
Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr vnitra (dále jen
"ministr"). Náměstky generálního ředitele jmenuje a odvolává
ministr na návrh generálního ředitele.

   (6) V čele hasičského záchranného sboru kraje je ředitel
hasičského záchranného sboru kraje (dále jen "krajský ředitel").
Krajského ředitele jmenuje a  odvolává na návrh generálního
ředitele ministr po projednání s hejtmanem kraje a v hlavním městě
Praze po projednání s primátorem hlavního města Prahy. Náměstky
krajského ředitele jmenuje a odvolává generální ředitel na návrh
krajského ředitele.

   (7) Generální ředitelství řídí hasičské záchranné sbory
krajů, které  jsou organizačními složkami  státu a účetními
jednotkami; jejich příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové
kapitoly ministerstva.

   (8) Generální ředitelství a hasičské záchranné sbory krajů
zřizují vzdělávací, technická  a účelová zařízení hasičského
záchranného sboru. 

                § 3

   (1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci
hasičského záchranného sboru ve  služebním poměru (dále jen
"příslušník") a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru
v pracovním poměru (dále jen "občanský zaměstnanec").

   (2)  Celkové  početní  stavy  příslušníků  a občanských
zaměstnanců stanoví vláda. 

              HLAVA II
         PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ

               DÍL 1
           Oprávnění příslušníků

                § 4

   (1) Příslušník je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení
plnění úkolů hasičského záchranného sboru, vyzvat každého, aby
nevstupoval na určená místa  nebo aby se podrobil omezením
vyplývajícím z provedení služebního zásahu (dále jen "zásah");
zásahem se rozumí zejména  ochranná, záchranná a likvidační
opatření prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je povinen
výzvy příslušníka uposlechnout. Příslušník je oprávněn vyzvat
osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji
totožnost, a tato osoba je povinna výzvě vyhovět.

   (2) Příslušník s odpovídající odbornou způsobilostí4) je
oprávněn v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany
majetku používat výbušniny a výbušné předměty.

   (3)  Příslušník  je  oprávněn  požadovat od právnických
a fyzických osob informace potřebné k plnění základních úkolů
hasičského záchranného sboru.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní
  báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

                § 5

   (1) Příslušníci jsou oprávněni provádět potřebná zjištění
a služební úkony  (dále jen "úkon"),  nahlížet do příslušné
dokumentace a požadovat potřebnou součinnost; úkonem se rozumí
činnost prováděná při výkonu státní správy v oboru působnosti
hasičského záchranného sboru. Při provádění úkonů jsou příslušníci
oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na
nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností.

   (2) Příslušník je k provedení zásahu, který nesnese odkladu,
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj.
Při tom je povinen  zajistit přítomnost nezúčastněné osoby,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník
povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky.

   (3) O vstupu do vojenských objektů, do objektů Policie České
republiky, Bezpečnostní informační služby, Vězeňské služby České
republiky a Celní správy České republiky platí zvláštní právní
předpisy.5)
------------------------------------------------------------------
5) Například zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční
  stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
  pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb.,
  o ozbrojených silách České republiky, § 29 odst. 3 zákona
  č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

               DÍL 2
         Zvláštní povinnosti příslušníků

                § 6

   (1) Příslušník je i v době mimo službu povinen provést zásah,
popřípadě učinit jiná opatření k provedení zásahu.

   (2) Příslušník není povinen provést zásah, jestliže
a) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem
  snižují jeho schopnost jednání,
b) není k jeho provedení odborně vyškolen ani vycvičen nebo
  vybaven odpovídajícími technickými prostředky, přičemž povaha
  zásahu takové odborné  vyškolení, vycvičení nebo vybavení
  technickými prostředky vyžaduje.

   (3) Při provádění zásahu nebo úkonu je příslušník povinen
dbát, aby v souvislosti  s touto činností nevznikla osobám
bezdůvodná újma a aby případný  zásah do jejich práv a svobod
nepřekročil míru nutnou k dosažení účelu prováděného zásahu nebo
úkonu. Je rovněž povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem
zásahu, nevznikly odcizením nebo poškozením škody, kterým lze
zabránit, a to do doby jeho převzetí vlastníkem, uživatelem nebo
Policií České republiky. 

               DÍL 3
         Služební stejnokroj příslušníků
  a prokazování příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru

                § 7

   Služební stejnokroj s označením příslušnosti k hasičskému
záchrannému sboru je oprávněn nosit jen příslušník. 

                § 8

   (1) Příslušnost k hasičskému záchrannému sboru prokazuje
příslušník služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo ústním
prohlášením "hasičský záchranný sbor".

   (2) Ústním prohlášením "hasičský záchranný sbor" prokazuje
příslušník svou příslušnost k hasičskému záchrannému sboru pouze
v případech, kdy okolnosti zásahu nedovolují prokázat příslušnost
ostatními způsoby uvedenými v odstavci 1. Příslušník se prokáže
ihned, jakmile to okolnosti zásahu dovolí.

   (3) Při úkonech prokazuje příslušník příslušnost k hasičskému
záchrannému sboru služebním průkazem. 

                § 9

   (1) Přestupku podle tohoto zákona se dopustí ten, kdo na
veřejném nebo veřejnosti  přístupném místě neoprávněně užívá
služební  stejnokroj s  označením příslušnosti  k hasičskému
záchrannému sboru.

   (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
10 000 Kč.

   (3) Přestupek podle odstavce 1 projednává hasičský záchranný
sbor kraje. Odvolacím orgánem je generální ředitelství.

   (4) Na přestupek podle odstavce 1 a jeho projednávání se
jinak vztahují zvláštní zákony.6)
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
  předpisů.
  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů. 

               DÍL 4
          Služební poměr příslušníků

               § 10

   (1)  Na služební  poměr příslušníků  se použije  zákon
o služebním poměru příslušníků Policie České republiky7) (dále jen
"zákon o služebním poměru") s odchylkami uvedenými v § 10 až 18
tohoto zákona s tím, že
a) kde se v zákoně o  služebním poměru hovoří o Policii České
  republiky, rozumí se tím také hasičský záchranný sbor,
b) kde se v zákoně o služebním poměru hovoří o příslušníku Policie
  České republiky, rozumí se tím také příslušník,
c) působnost podle § 2 odst. 2 zákona o služebním poměru vykonává
  generální ředitel a v rozsahu jím stanoveném další funkcionáři
  hasičského záchranného sboru,
d) kázeňskou odměnou udělovanou příslušníkovi je kromě kázeňských
  odměn uvedených v § 31 zákona o služebním poměru též medaile.

   (2) Pro služební poměr příslušníků se nepoužijí ustanovení
§ 3 písm. d), § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 28 odst. 1 písm. b),
§ 42, 43 a 45, § 63 odst. 2 písm. d), § 66, § 114 odst. 2 a § 152
odst. 2 písm. a) zákona o služebním poměru.
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie
  České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

               § 11

            Služební přísaha

   Služební přísaha příslušníka zní: "Slibuji, že budu chránit
životy a  zdraví obyvatel a majetek  před požáry a jinými
mimořádnými událostmi, a to i s nasazením vlastního života. Při
plnění svých povinností se budu řídit Ústavou, zákony a dalšími
právními  předpisy, důsledně  plnit rozkazy  a pokyny svých
nadřízených a při svém jednání budu mít stále na zřeteli obecný
zájem.". 

               § 12

             Zkušební doba

   Ve zkušební době nesmí být příslušník zařazen do samostatného
výkonu služby při zásahu. 

               § 13

         Základní povinnosti příslušníka

   Příslušník je povinen vykonávat svědomitě a řádně službu
podle svých sil, znalostí a schopností, prohlubovat své odborné
znalosti, udržovat fyzickou zdatnost a toto prokazovat zkouškou
odborné a fyzické způsobilosti. 

               § 14

              Doba služby

   (1) Doba služby příslušníků může být rozvržena nerovnoměrně.
Délka výkonu služby při nerovnoměrně rozvržené době služby může
činit nejvýše 16 hodin. Celková délka výkonu služby a na ní
bezprostředně navazující služební pohotovost v místě výkonu služby
(dále jen "pravidelná směna") je 24 hodin.

   (2)  Příslušníkovi  se  poskytne  nejpozději po každých
5 hodinách nepřetržité služby přestávka na jídlo a oddech v trvání
nejméně 30 minut. Jednotlivé přestávky na jídlo a oddech se
nezapočítávají do doby výkonu služby.

   (3) Nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné pravidelné směny
a počátkem  následující  pravidelné  směny  může  být omezen
příslušníkovi, který v době služební pohotovosti v místě výkonu
služby nebyl povolán k výkonu služby, pokud je toto omezení
nezbytně nutné k zabezpečení akceschopnosti jednotky hasičského
záchranného sboru. Doba omezení nepřetržitého odpočinku však nesmí
přesáhnout dobu rovnající se délce pravidelné směny. 

               § 15

           Pohotovost ve službě

   (1) Příslušníkovi lze nařídit služební pohotovost v místě
výkonu služby nebo na jiném určeném místě.

   (2) Příslušníkovi s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby se
v rámci pravidelné směny nařizuje služební pohotovost v místě
výkonu služby. 

               § 16

            Péče o příslušníky

   Hasičský záchranný sbor je povinen umožnit příslušníkům
stravování v místě výkonu služby; příslušníkům, kteří vykonávají
službu za ztížených podmínek při zásahu nebo v souvislosti s ním,
poskytuje v potřebném rozsahu bezplatné stravování. 

               § 17

             Ozdravný pobyt

   (1) Ozdravný pobyt k upevnění tělesného a duševního zdraví
v trvání 14 kalendářních dnů nepřetržitě v kalendářním roce se
poskytuje příslušníkům
a) starším 40 let, kteří jsou ve služebním poměru po dobu nejméně
  10 let, nebo
b) kteří vykonávají službu zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou po
  dobu nejméně 10 let, nebo
c) u nichž o tom rozhodne lékař závodní preventivní péče.

   (2) Ozdravný pobyt organizuje hasičský záchranný sbor. Účast
na ozdravném pobytu se považuje za výkon služby. 

               § 18

            Zvýšené odchodné

   Základní výše odchodného se zvyšuje za každý další ukončený
rok služebního  poměru o jednu  polovinu posledního hrubého
měsíčního služebního příjmu, pokud byl příslušník alespoň po jednu
polovinu této doby zařazen v jednotkách provádějících zásahy. 

              HLAVA III
      USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ

               § 19

   (1) Příslušníci, občanští  zaměstnanci a osoby pověřené
plněním úkolů  podle zvláštních zákonů1),2),3)  jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo
v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými
osobami. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení služebního nebo
pracovního poměru anebo po splnění úkolu.

   (2) O zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje
a) ministr nebo jím pověřená osoba, jde-li o generálního ředitele,
b) generální ředitel nebo jím pověřená osoba, jde-li o podřízené
  příslušníky,
c) ředitel hasičského záchranného sboru kraje, jde-li o podřízené
  příslušníky nebo o osoby uvedené v odstavci 1.

   (3) Předpisy o ochraně utajovaných skutečností tím nejsou
dotčeny.8)
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  a o změně některých zákonů.
2) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon).
3) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů.
8) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

               § 20

   (1) Práva a povinnosti z ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona na generální ředitelství. Práva a povinnosti z hasičských
záchranných sborů okresů, hlavního města Prahy a měst Brna,
Ostravy a Plzně přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na
příslušné hasičské záchranné sbory krajů.

   (2) Pokud se v právních předpisech používá pojem "hasičský
záchranný sbor okresu", rozumí se tím hasičský záchranný sbor
kraje. Pokud se v právních předpisech používá pojem "ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky", rozumí se tím
generální ředitelství.

   (3) Užívací vztahy k nemovitým a movitým prostředkům ve
vlastnictví hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně,
užívaným dosud hasičskými záchranným sbory těchto měst, se po
nabytí účinnosti tohoto zákona nemění, a to až do doby nabytí
platnosti smluv o sdružení,  kterými budou zřízeny společné
jednotky požární ochrany, uzavřených podle zvláštního zákona.9)
Pokud smlouvy o sdružení nebudou z důvodů na straně státu uzavřeny
do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je ministerstvo
povinno provést s těmito městy majetkové vypořádání.
------------------------------------------------------------------
9) § 69a odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona
  č. 237/2000 Sb. 

               § 21

   (1) Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky,
kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním
poměru podle dosavadních předpisů, se považují za příslušníky ve
služebním poměru. Jestliže příslušník do 2 měsíců po nástupu do
výkonu služby nesloží služební přísahu, služební poměr zaniká.

   (2) Za složení služební přísahy podle odstavce 1 se považuje
složení slibu podle dosavadních předpisů, jestliže příslušník svým
podpisem potvrdí text služební přísahy podle tohoto zákona.

   (3) Příslušníkům se do doby trvání služebního poměru rozhodné
pro  přiznání  nároků  vyplývajících  ze  služebního  poměru
započítávají doby, které byly započítávané podle dosavadních
předpisů pro pracovní poměr příslušníka Hasičského záchranného
sboru České republiky. Tyto doby se započtou též do doby trvání
služebního poměru rozhodné pro přiznání nároků souvisejících se
skončením služebního poměru.

   (4) K posuzování zdravotní nebo duševní způsobilosti před
vznikem, v průběhu a v souvislosti se skončením služebního poměru
je příslušný lékař závodní preventivní péče, pokud toto oprávnění
nepřísluší lékařské komisi. 

               § 22

   Náhrada za ztrátu na platu, která byla přiznána příslušníkovi
Hasičského záchranného sboru České republiky podle dosavadních
předpisů, zůstává zachována. 

               § 23

   Dosavadní hodnosti rotmistra a nadrotmistra se dnem nabytí
účinnosti  tohoto  zákona  mění  na  hodnosti  strážmistra
a nadstrážmistra.  Doba  výsluhy  let  v  hodnosti  rotmistr
a nadrotmistr se  považuje za dobu výsluhy  let v hodnosti
strážmistr a nadstrážmistr. 

               § 24

   Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních předpisů. 

               § 25

   (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou po dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví a po projednání s odborovým svazem hasičů požadavky
na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků, druhy služeb
zvlášť obtížných nebo zdraví škodlivých a postup při udělování
ozdravného pobytu.

   (2) Ministerstvo stanoví vyhláškou po projednání s odborovým
svazem hasičů
a) požadavky na odbornou způsobilost3) příslušníků,
b) činnosti, které vykonávají občanští zaměstnanci,
c) podrobnosti o době služby a o nařizování služební pohotovosti,
d) vzor medaile a postup při jejím udělování,
e) pravidla pro zabezpečení dokumentace u stanovených činností,
f) vzory služebních stejnokrojů, vzory služebních průkazů, jejich
  používání a způsob vnějšího označení.
------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů. 

              ČÁST DRUHÁ
    Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

               § 26

   Na konci § 5 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění
zaměstnanců,  ve  znění  zákona  č.  37/1993  Sb.,  zákona
č. 308/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb.,
se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky.". 

              ČÁST TŘETÍ
    Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách

               § 27

   Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách,
ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona
č. 98/1971 Sb., zákonného  opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 8/1982 Sb.,  zákona č. 109/1984 Sb., zákona
č. 180/1990 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb.,
zákona  č. 182/1994  Sb., zákona  č. 118/1995  Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb. a zákona č. 225/1999 Sb.,
se mění takto:

   1. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
které zní:
"d) příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále
  jen "příslušníci hasičského záchranného sboru"),".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

   2. V § 4 odst. 1 se za slovo "celníků" vkládají slova " ,
příslušníků hasičského záchranného sboru" a za slova "služby
v Celní správě České republiky" se vkládají slova " , služby
v Hasičském záchranném sboru České republiky".

   3. V § 7 odst. 1 se za slova "Celní správy České republiky"
vkládají slova " , Hasičského záchranného sboru České republiky".

   4. V § 8 se za slova "Celní správě České republiky" vkládají
slova " , Hasičském záchranném sboru České republiky".

   5. V § 15 odst. 1 se za slovo "Celníkovi" vkládají slova
" , příslušníkovi hasičského záchranného sboru".

   6. V § 15 odst. 2 se za slovo "celníkovi" vkládají slova
" , příslušníkovi hasičského záchranného sboru".

   7. V § 16 odst. 1 se za slovo "celníkovi" vkládají slova
" , příslušníkovi hasičského záchranného sboru".

   8. V § 16 odst. 2 větě třetí se za slovo "celník" vkládají
slova " , příslušník hasičského záchranného sboru" a ve větě
čtvrté se za slovo "celníkovi" vkládají slova " , příslušníkovi
hasičského záchranného sboru".

   9. V § 20 odst. 2 se v části věty před středníkem za slovo
"celníka" vkládají slova " , příslušníka hasičského záchranného
sboru" a v části věty za středníkem se za slovo "celníkovi"
vkládají slova " , příslušníkovi hasičského záchranného sboru".

   10. V § 21 odst. 2 větě první se za slova "Celní správy České
republiky" vkládají slova " , Hasičského záchranného sboru České
republiky".

   11. V § 26 odst. 1 se za slovo "celník" vkládají slova
" , příslušník hasičského záchranného sboru".

   12. V § 31 odst. 1 větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou
a na konci věty se doplňují slova "a Hasičský záchranný sbor České
republiky".

   13. V § 31 odst. 2 se v části věty před středníkem za slova
"příslušníky Policie České republiky" vkládají slova "a pro
příslušníky hasičského záchranného sboru".

   14. V § 34 odst. 2 se za slovo "celníka" vkládají slova
" , příslušníka hasičského záchranného sboru". 

              ČÁST ČTVRTÁ
           Změna zákoníku práce

               § 28

   1. V § 5 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona  č. 20/1975  Sb.,  zákona  č. 111/1984  Sb., zákona
č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se
slova "příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky,"
zrušují.

   2. V § 73 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve
znění zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona
č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se
za slova "Policie České republiky," vkládají slova "Hasičského
záchranného sboru České republiky,". 

              ČÁST PÁTÁ
   Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách
  v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

               § 29

   Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené,
o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského
pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb.,
zákona  č. 57/1984  Sb.,  zákona  č. 109/1984  Sb., zákona
č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb.,
zákona  č. 306/1991  Sb., zákona  č. 582/1991  Sb., zákona
č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb.,
zákona  č. 182/1994  Sb., zákona  č. 241/1994  Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 61/1999 Sb.,
se mění takto:

    1. V § 33 odst. 1 se za slova "a příslušnice Celní správy
České  republiky" vkládají  slova "a  příslušnice Hasičského
záchranného sboru České republiky".

   2. V § 33 odst. 4 se za slova "a příslušníky Celní správy
České  republiky" vkládají  slova "a  příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky". 

              ČÁST ŠESTÁ
 Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

               § 30

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení,  ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona
č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona  č. 241/1994  Sb., zákona  č. 118/1995  Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,
zákona  č. 93/1998  Sb.,  zákona  č. 225/1999  Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona  č. 29/2000  Sb.,  zákona  č. 132/2000  Sb., zákona
č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb.,
se mění takto:

   1. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova "příslušníků Policie
České republiky" vkládají slova  " , příslušníků Hasičského
záchranného sboru České republiky".

   2. V § 110 odst. 1 větě druhé se za slova "útvaru Policie
České republiky" vkládají slova "anebo u Hasičského záchranného
sboru České republiky". 

              ČÁST SEDMÁ
    Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
     a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

               § 31

   Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona  č. 42/1994  Sb.,  zákona  č. 241/1994  Sb., zákona
č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb.,
zákona  č. 160/1995  Sb., zákona  č. 113/1997  Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č.  29/2000 Sb., zákona  č. 118/2000 Sb.  a zákona
č. 132/2000 Sb., se mění takto:

   V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   "(4) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky
Hasičského záchranného sboru České republiky s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká
  správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo
  vnitra,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních hovoří o organizaci a malé
  organizaci,  rozumí  se  tím  příslušný  orgán Hasičského
  záchranného sboru České republiky.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

              ČÁST OSMÁ
           Změna branného zákona

               § 32

   Zákon  č. 218/1999  Sb., o  rozsahu branné  povinnosti
a o vojenských správních úřadech (branný zákon), se mění takto:

   1. V § 22 odst. 1 se slova "služebního10) nebo pracovního11)
poměru" nahrazují slovy "služebního poměru10)" a poznámka pod
čarou č. 11) se zrušuje.

   2. V § 22 odst. 4 se slova "služební nebo pracovní poměr
podle  zvláštních právních  předpisů,10),11)" nahrazují slovy
"služební poměr podle zvláštních právních předpisů10)".

   3. V § 34 odst. 1 se slova "nebo pracovním" a odkaz na
poznámku pod čarou č. 11) zrušují.

   4. V § 34 odst. 2 se slova "nebo pracovního" zrušují.

   5. V § 35 odst. 2 se slova "nebo pracovního" zrušují. 

              ČÁST DEVÁTÁ
              ÚČINNOST

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

              Klaus v. r.
              Havel v. r.
              Zeman v. r.