Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon č. 239/2000 Sb

25. 3. 2011
239/2000 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 28. června 2000
 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

              ČÁST PRVNÍ

               HLAVA I
            ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

                § 1

             Předmět úpravy

   Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví
složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud
tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc
státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva
a povinnosti právnických  a fyzických osob  při přípravě na
mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při
ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí,
nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen
"krizové stavy"). 

                § 2

             Vymezení pojmů

   Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) integrovaným záchranným systémem  koordinovaný postup jeho
  složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
  záchranných a likvidačních prací,
b) mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných
  činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které
  ohrožují  život, zdraví,  majetek nebo  životní prostředí
  a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,
c) záchrannými  pracemi  činnost  k  odvrácení  nebo omezení
  bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí,
  zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
  životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,
d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených
  mimořádnou událostí,
e) ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany,1) zejména
  varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva
  a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví
  a majetku,
f) zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen
  "zařízení civilní ochrany") součásti právnické osoby nebo obce
  určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné
  osoby na základě dohody a věcné prostředky,
g) věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění
  záchranných a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu,
  starosty obce nebo přednosty okresního úřadu; věcnou pomocí se
  rozumí i pomoc poskytnutá  dobrovolně bez výzvy, ale se
  souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo
  přednosty okresního úřadu,
h) osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných
  a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, starosty obce
  nebo přednosty okresního úřadu; osobní pomocí se rozumí i pomoc
  poskytnutá dobrovolně  bez výzvy, ale  se souhlasem nebo
  s vědomím velitele  zásahu, starosty obce  nebo přednosty
  okresního úřadu.
------------------------------------------------------------------
1) Čl. 61  Dodatkového  protokolu  k  Ženevským  úmluvám
  z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených
  konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977
  a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb. 

              HLAVA II
         INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

                § 3

      Použití integrovaného záchranného systému

   Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik
mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné
a likvidační práce  dvěma anebo více  složkami integrovaného
záchranného systému. 

                § 4

      Složky integrovaného záchranného systému

   (1) Základními složkami integrovaného záchranného systému
jsou Hasičský záchranný sbor České republiky2) (dále jen "hasičský
záchranný sbor"), jednotky požární ochrany zařazené do plošného
pokrytí  okresu  jednotkami  požární  ochrany,3) zdravotnická
záchranná služba a Policie České republiky.

   (2) Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené
bezpečnostní sbory, ostatní  záchranné sbory, orgány ochrany
veřejného zdraví,4) havarijní,  pohotovostní, odborné a jiné
služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení
občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při
záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání
(§ 21).

   (3) V době krizových stavů se stávají ostatními složkami
integrovaného  záchranného systému  také odborná zdravotnická
zařízení  na  úrovni  fakultních  nemocnic  pro  poskytování
specializované péče obyvatelstvu.

   (4)  Základní složky  integrovaného záchranného  systému
zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku
mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě
mimořádné  události. Za  tímto účelem  rozmísťují své  síly
a prostředky po celém území České republiky.

   (5) Působením základních a ostatních složek v integrovaném
záchranném systému není dotčeno jejich postavení a úkoly stanovené
zvláštními právními předpisy.5)

   (6) Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu
povinny se řídit příkazy  velitele zásahu, popřípadě pokyny
přednosty okresního úřadu, hejtmana kraje, v Praze primátora
hlavního města Prahy (dále jen "hejtman") nebo Ministerstva
vnitra, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních
prací.

   (7)  Složka integrovaného  záchranného systému  zařazená
v příslušném poplachovém plánu integrovaného záchranného systému
na úrovni kraje nebo okresu je povinna při poskytnutí pomoci
jinému kraji nebo okresu o tom informovat své místně příslušné
operační a informační středisko integrovaného záchranného systému;
poplachovým plánem integrovaného záchranného systému okresu se
rozumí požární poplachový plán okresu vydaný podle zvláštního
právního předpisu.3)

   (8) Při provádění záchranných  a likvidačních prací za
nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se
složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva
vnitra. Za stavu nebezpečí se složky integrovaného záchranného
systému na území příslušného kraje nebo okresu řídí pokyny toho,
kdo vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního právního předpisu.6)

   (9) Personál a prostředky základních a ostatních složek jsou
za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími
znaky pro zdravotnickou službu, duchovní personál a civilní
ochranu.7)
------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
  republiky a o změně některých zákonů.
3) Zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů.
4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
  předpisů.
5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.
6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon).
7) Například sdělení č. 168/1991 Sb., zákon č. 126/1992 Sb.,
  o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém
  červeném kříži. 

                § 5

        Stálé orgány pro koordinaci složek
        integrovaného záchranného systému

   (1) Stálými orgány  pro koordinaci složek integrovaného
záchranného  systému  jsou  operační  a informační střediska
integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační střediska
hasičského záchranného sboru kraje  a operační a informační
středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

   (2) Operační a informační střediska integrovaného záchranného
systému jsou povinna
a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech,
b) zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem
  zásahu podle § 19 odst. 3,
c) plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné
  a likvidační práce,
d) zabezpečovat  v  případě  potřeby  vyrozumění  základních
  i ostatních  složek  integrovaného  záchranného  systému
  a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných
  celků podle dokumentace integrovaného záchranného systému.

   (3) Operační a informační střediska integrovaného záchranného
systému jsou oprávněna
a) povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného
  sboru a jednotek požární ochrany, dalších složek integrovaného
  záchranného systému podle poplachového plánu integrovaného
  záchranného systému nebo podle požadavků velitele zásahu; při
  tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím
  příslušného funkcionáře hasičského záchranného sboru, přednosty
  okresního úřadu, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich
  koordinaci záchranných a likvidačních prací,
b) vyžadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věcnou pomoc
  podle požadavků velitele zásahu (§ 19),
c) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na
  ohroženém území, pokud  zvláštní právní předpis nestanoví
  jinak.8)

   (4) Prováděcí právní předpis stanoví
a) zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému při
  společném zásahu, spolupráce operačních středisek základních
  složek  integrovaného  záchranného  systému  a podrobnosti
  o úkolech operačních a informačních středisek integrovaného
  záchranného systému,
b) obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob
  jejího  zpracování  a  podrobnosti  o  stupních  poplachů
  poplachového plánu integrovaného záchranného systému.
------------------------------------------------------------------
8) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
  a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování,
  zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami  a chemickými
  přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních
  úřadech, úpravě jejich působnosti  a o některých dalších
  opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů,
  (zákon o prevenci závažných havárií). 

              HLAVA III
    POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH
   SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
    A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ

               DÍL 1
      Ministerstva a jiné ústřední správní úřady

                § 6

   Ministerstva a  jiné ústřední správní  úřady (dále jen
"ministerstvo") při přípravě na mimořádné události, při provádění
záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva
v oboru své působnosti
a) vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení
  a v rámci  prevence podle zvláštních  právních předpisů9)
  sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly způsobit
  vznik mimořádné situace,
b) rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních
  prací a ke zmírnění jejich následků, pokud zvláštní právní
  předpis10) nestanoví jinak,
c) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro
  ochranu obyvatelstva.
------------------------------------------------------------------
 9) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 353/1999 Sb.
10) Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

                § 7

            Ministerstvo vnitra

   (1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11)
a) přípravy na mimořádné  události, integrovaného záchranného
  systému a ochrany obyvatelstva,
b) zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací
  při  mimořádných  událostech  v  zahraničí  a poskytování
  humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem
  zahraničních věcí; humanitární pomocí se pro účely tohoto
  zákona rozumí opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu
  postiženému mimořádnou událostí, v jejichž rámci se využívají
  lidské a materiální zdroje.

   (2) Ministerstvo  vnitra při plnění  úkolů uvedených v
odstavci 1
a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, okresních
  úřadů, obecních úřadů, právnických osob a fyzických osob
  vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních
  předpisů12) (dále jen "podnikající fyzické osoby"),
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém,
c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného
  záchranného systému krajů a okresů a zpracovává ústřední
  poplachový  plán integrovaného  záchranného systému, který
  schvaluje ministr vnitra,
d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí
  a služeb integrovaného záchranného systému,
e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva,
f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění,
  stanoví způsob  informování právnických a  fyzických osob
  o charakteru  možného ohrožení,  připravovaných opatřeních,
  způsobu a době jejich provedení,
g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva
  a pro  přípravu složek  integrovaného záchranného  systému
  zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje
  vzdělávací zařízení,
h) stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj,
  stavebně technické požadavky na  stavby určené k ochraně
  obyvatelstva  při  mimořádných  událostech,  k zabezpečení
  záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany
  a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů (dále jen
  "stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní
  ochrany"),
i) rozhoduje  v  dohodě  s  Ministerstvem  zahraničních věcí
  o humanitární  pomoci  poskytované  státem  do  zahraničí
  a zapojování do mezinárodních záchranných operací,
j) usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany.

   (3) Ministerstvo vnitra  zabezpečuje ústřední koordinaci
záchranných a likvidačních prací, jestliže
a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je
  nutná koordinace záchranných a likvidačních prací nad rámec
  příhraničních styků, nebo
b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu
  (§ 19) vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, anebo
c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu (§ 19), přednosta
  okresního úřadu nebo hejtman.

   (4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 a 3 plní
generální ředitelství hasičského záchranného sboru zřízené podle
zvláštního zákona.2)

   (5) Ministerstvo vnitra je  oprávněno vyžádat si účast
zástupců ostatních ministerstev  a zástupců složek uvedených
v § 4 odst. 2 a popřípadě jiných odborníků při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních
prací.

   (6) Ministerstvo vnitra určí způsob zajištění nepřetržité
obsluhy telefonní linky jednotného evropského čísla tísňového
volání.

   (7) Prováděcí právní předpis stanoví
a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací,
b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci,
c) postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné
  přípravě jejich personálu,
d) způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru
  možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich
  provedení,
e) technické,  provozní a  organizační zabezpečení jednotného
  systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových
  informací,
f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení,
g) zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah
  kolektivní a individuální ochrany obyvatel,
h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně
  technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby
  dotčené požadavky civilní ochrany,
i) postup územního rozhodování a povolování staveb a jejich změn
  při uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva a postup orgánů
  územního plánování a stavebních  úřadů při řešení těchto
  požadavků.
------------------------------------------------------------------
 2) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
  republiky a o změně některých zákonů.
11) § 12 odst. 2 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
  ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
  republiky, ve znění pozdějších předpisů.
12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 513/1991 Sb.,  obchodní zákoník, ve  znění pozdějších
  předpisů. 

                § 8

          Ministerstvo zdravotnictví

   (1) Ministerstvo zdravotnictví koordinuje územní střediska
zdravotnické záchranné služby a střediska zdravotnické záchranné
služby v krajích a v okresech v případech, kdy mimořádná událost
přesahuje  rámec působnosti  okresního střediska zdravotnické
záchranné služby  nebo je to nutné  z odborných, popřípadě
z kapacitních důvodů.

   (2) Při koordinaci podle odstavce 1 jsou okresní střediska
zdravotnické  záchranné  služby  povinna  uposlechnout pokynů
Ministerstva zdravotnictví a  územních středisek zdravotnické
záchranné služby. 

                § 9

         Ministerstvo dopravy a spojů

   (1) Ministerstvo dopravy a spojů zabezpečuje pro potřeby
správních úřadů a základních složek integrovaného záchranného
systému celostátní informační systém pro záchranné a likvidační
práce v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě (dále jen
"dopravní informační systém").

   (2) Správní úřady a dopravci jsou povinni Ministerstvu
dopravy a spojů poskytnout potřebné podklady a údaje pro účely
dopravního informačního systému před každým provedením přepravy
nebezpečných věcí v silniční, železniční, letecké a vnitrozemské
vodní dopravě. Údaje z dopravního informačního systému se použijí
jen pro účely stanovené tímto zákonem.

   (3) Provozovatel dopravního informačního systému zabezpečí
ochranu poskytnutých informací a údajů, jejichž případné zneužití
by mohlo vést k ohrožení zdraví, života, majetku, životního
prostředí nebo  podnikatelských zájmů právnických  osob nebo
podnikajících fyzických osob.

   (4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zřízení a vedení
dopravního informačního systému a obsah a rozsah podkladů a údajů
poskytovaných pro účely dopravního informačního systému. 

               DÍL 2
             Orgány kraje

               § 10

   (1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události,
provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

   (2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným
v odstavci 1
a) organizuje součinnost mezi okresními úřady a dalšími správními
  úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového
  plánu integrovaného záchranného systému, zajišťuje havarijní
  připravenost a ověřuje ji cvičeními (§ 17),
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,
c) sjednocuje postupy okresních úřadů a územních správních úřadů
  s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
d) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu
  uceleného povodí podle zvláštního právního předpisu,13)
e) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu,
  pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky
  a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv
  nestanoví jinak.

   (3) Pokud zóna havarijního plánování8) zasahuje území více
než jednoho okresu vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje
z území jiného  kraje, zpracovává krajský  úřad s dotčenými
okresními úřady plán k provádění záchranných a likvidačních prací
v okolí zdroje nebezpečí (dále jen "vnější havarijní plán").
V případě, že zóna havarijního plánování zasahuje území více
krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího havarijního
plánu a společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož
území se zdroj nebezpečí nachází. Vnější havarijní plán je
součástí krizového plánu kraje.

   (4) Pro zpracování vnějších havarijních plánů je krajský úřad
oprávněn  za podmínek  ochrany údajů  využívat, shromažďovat
a evidovat údaje z krizových plánů krajů a okresů podle zvláštního
právního předpisu.6)

   (5) Úkoly orgánů kraje uvedené  v odstavcích 1 až 4 plní
hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle zvláštního zákona.2)
Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále
a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí
  a služeb integrovaného záchranného systému,
b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva
  a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměřené
  na jejich  vzájemnou součinnost; k  tomuto účelu zřizuje
  vzdělávací zařízení,
c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného
  záchranného systému  okresů a zpracovává  poplachový plán
  integrovaného záchranného systému kraje,
d) zabezpečuje varování a vyrozumění,
e) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při
  provádění  záchranných  a  likvidačních  prací  stanovené
  Ministerstvem vnitra,
f) organizuje  zjišťování a  označování nebezpečných oblastí,
  provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
g) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové
  zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými
  prostředky k přežití obyvatelstva,
h) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
i) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany,
j) vede evidenci a provádí  kontrolu staveb civilní ochrany
  a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji.

   (6) Hasičský záchranný sbor  kraje je dotčeným orgánem
v územním a stavebním řízení14) z hlediska ochrany obyvatelstva.

   (7)   Krajský   úřad   vykonává   činnosti  uvedené
v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly  přiměřené a svým obsahem
a rozsahem odpovídaly účelu  a podmínkám konkrétní mimořádné
události.
------------------------------------------------------------------
 2) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
  republiky a o změně některých zákonů.
 6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon).
 8) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
  a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování,
  zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
13) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve
  znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

               § 11

               Hejtman

a) organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,
b) koordinuje  a kontroluje  přípravu na  mimořádné události
  prováděnou orgány kraje, územními správními úřady s krajskou
  působností, přednosty okresních úřadů, právnickými a fyzickými
  osobami,
c) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné
  události vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho
  okresu a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo
  jej o to požádal anebo jej o koordinaci požádal přednosta
  okresního úřadu. Pro koordinaci záchranných a likvidačních
  prací může hejtman použít krizový štáb kraje zřízený podle
  zvláštního právního předpisu,6)
d) schvaluje vnější havarijní plán a poplachový plán integrovaného
  záchranného systému kraje.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon). 

               DÍL 3
             Orgány okresu

               § 12

             Okresní úřad

   (1) Okresní úřad zajišťuje připravenost okresu na mimořádné
události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu
obyvatelstva.

   (2) Úkoly okresního úřadu uvedené v odstavci 1 plní hasičský
záchranný sbor kraje, který  pro potřebu okresu a přípravu
záchranných a likvidačních prací dále
a) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni okresu,
b) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací
  stanovené Ministerstvem vnitra a krajským úřadem,
c) organizuje součinnost mezi okresním úřadem a územními správními
  úřady s okresní působností a obcemi,
d) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává
  obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených
  v § 10 odst. 7,
e) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá
  pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu
  okresu potřebné údaje,
f) seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného
  ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními
  pracemi,
g) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na
  území okresu (dále jen "havarijní plán okresu"), popřípadě
  i vnější havarijní plán, pokud  to vyplývá ze zvláštního
  právního předpisu8) a zóna havarijního plánování nepřesahuje
  území okresu. Havarijní plán okresu a vnější havarijní plán
  jsou  součástmi krizového  plánu okresu  podle zvláštního
  zákona,6)
h) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při
  koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem,
  pokud zóna havarijního plánování přesahuje území okresu,
i) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem
  okresu a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními
  (§ 17).

   (3) Prováděcí  právní předpis stanoví  zásady a způsob
zpracování, schvalování a používání havarijního plánu okresu
a vnějšího havarijního plánu.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon).
8) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
  a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování,
  zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami  a chemickými
  přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních
  úřadech, úpravě jejich působnosti  a o některých dalších
  opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů,
  (zákon o prevenci závažných havárií). 

               § 13

   Přednosta okresního úřadu
a) organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni okresu,
b) koordinuje  a kontroluje  přípravu na  mimořádné události
  prováděnou okresním úřadem, územními správními úřady s okresní
  působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,
c) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné
  události vzniklé na území okresu, pokud velitel zásahu vyhlásil
  nejvyšší stupeň poplachu nebo jej o koordinaci požádal. Pro
  koordinaci záchranných a likvidačních prací může přednosta
  okresního úřadu použít krizový štáb okresu zřízený podle
  zvláštního právního předpisu,6)
d) schvaluje havarijní plán okresu a vnější havarijní plány,
e) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí
  osobní  nebo  věcné  pomoci  při  koordinaci  záchranných
  a likvidačních prací.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon). 

               § 14

   Hejtman a přednosta okresního úřadu jsou při koordinaci
záchranných a likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu
vnitra  zprávy o  jejich průběhu  prostřednictvím operačních
a informačních středisek integrovaného záchranného systému (§ 5). 

               DÍL 4
              Orgány obce

               § 15

   (1) Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné
události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních
prací a na ochraně obyvatelstva.

   (2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným
v odstavci 1
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění  záchranných a likvidačních prací
  s integrovaným záchranným systémem,
c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím
  nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,8)
d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje okresnímu úřadu podklady a informace potřebné ke
  zpracování havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního
  plánu,
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo
  staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

   (3) K plnění úkolů uvedených v odstavci 2 je obec oprávněna
zřizovat zařízení civilní ochrany. Při zřizování těchto zařízení
a plnění  úkolů ochrany  obyvatel jsou  orgány obce povinny
postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.3)

   (4) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci
s charakterem  možného ohrožení,  s připravenými  záchrannými
a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem
organizuje jejich školení.

   (5) Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený
orgán ve stavebním a územním řízení.14)
------------------------------------------------------------------
 3) Zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů.
 8) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
  a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování,
  zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
14) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

               § 16

   Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před
  hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s přednostou
  okresního úřadu evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel
  obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí
  osobní nebo věcné pomoci. 

               DÍL 5
          Cvičení a komunikace složek
        integrovaného záchranného systému

               § 17

       Prověřovací cvičení a taktické cvičení

   (1) Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy
složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných
a likvidačních prací. Součástí cvičení může být i vyhlášení
cvičného poplachu pro složky integrovaného záchranného systému.

   (2) Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek
integrovaného záchranného systému a orgánů podílejících se na
provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při
mimořádné události. Konání taktického cvičení se předem projedná
se zúčastněnými složkami a orgány.

   (3) Prověřovací cvičení nebo taktické cvičení je oprávněn
nařídit ministr vnitra, generální ředitel hasičského záchranného
sboru, hejtman, ředitel hasičského záchranného sboru kraje nebo
přednosta okresního úřadu. 

               § 18

            Komunikace složek
        integrovaného záchranného systému

   (1) Při přípravě na mimořádnou událost a při provádění
záchranných a likvidačních prací se použije krizová komunikace;
krizovou komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí přenos
informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány
a mezi složkami integrovaného záchranného systému za využití
prostředků  hlasového a  datového přenosu  informací veřejné
telekomunikační sítě i vybrané části neveřejných telekomunikačních
sítí.

   (2) Ministerstvo vnitra je povinno umožnit orgánům a složkám
uvedeným  v  odstavci  1  krizovou  komunikaci  v  účelové
telekomunikační síti Ministerstva vnitra.

   (3) Poskytovatelé služeb v oblasti komunikací jsou povinni
spolupracovat s Ministerstvem vnitra při přípravě a řešení způsobu
krizové komunikace a jednotného evropského čísla tísňového volání
(§ 7 odst. 6).

   (4) Prováděcí právní předpis stanoví
a) zásady způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném
  záchranném systému a strukturu sdílených dat,
b) způsob využívání telekomunikačních sítí složkami integrovaného
  záchranného systému. 

              HLAVA IV
  ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU

               DÍL 1
             Velitel zásahu

               § 19

   (1) Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě
nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru
předpokládaných účinků  mimořádné události (dále  jen "místo
zásahu") a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel
zásahu,  který vyhlásí  podle závažnosti  mimořádné události
odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu
integrovaného záchranného systému. Pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak,5) je velitelem zásahu velitel jednotky požární
ochrany3) nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru
s právem přednostního velení.15)

   (2) Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle
odstavce 1, řídí součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí
zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného
systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost.

   (3)  Velitel  zásahu  je  při  provádění  záchranných
a likvidačních prací oprávněn
a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby
  místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná,
  nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná
  omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí
  a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby
  prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět,
b) nařídit  bezodkladné provádění  nebo odstraňování  staveb,
  terénních úprav za účelem  zmírnění nebo odvrácení rizik
  vzniklých mimořádnou událostí,
c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní
  nebo věcné pomoci,
d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit
  náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé
  a vedoucí složek integrovaného  záchranného systému. Členy
  tohoto štábu  mohou být dále  fyzické osoby a  zástupci
  právnických osob, se kterými složky integrovaného záchranného
  systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou
  pomoc,
e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit
  jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat
  o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů
  a úseků.
------------------------------------------------------------------
 3) Zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů.
 5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.
15) § 13 vyhlášky č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti
  o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob
  zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu. 

               DÍL 2
            Vyžadování pomoci
     pro provádění záchranných a likvidačních prací

               § 20

          Oprávnění vyžadovat pomoc

   (1) Ministerstvo vnitra vyžaduje pomoc podle ústředního
poplachového   plánu  integrovaného   záchranného  systému
prostřednictvím operačního a informačního střediska generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru; pomocí se pro účely
tohoto zákona rozumí poskytnutí sil, věcných prostředků nebo
činností složek integrovaného  záchranného systému pro účely
záchranných a likvidačních prací, v případě ostatních složek
integrovaného záchranného systému se takto realizuje plánovaná
pomoc na vyžádání (§ 21).

   (2) Hejtman a přednosta okresního úřadu vyžadují pomoc podle
příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému.
Tuto i další pomoc vyžadují prostřednictvím příslušného operačního
a informačního střediska integrovaného záchranného systému.

   (3)  Velitel zásahu  vyžaduje pomoc  přímo u  velitelů
a vedoucích složek integrovaného záchranného systému na místě
zásahu, v ostatních případech vyžaduje pomoc prostřednictvím
místně  příslušného  operačního  a  informačního  střediska
integrovaného záchranného systému.

   (4) Pro provádění záchranných a likvidačních prací na území
České republiky vyžaduje Ministerstvo vnitra zahraniční pomoc po
dohodě s Ministerstvem zahraničních  věcí a připravuje její
využití, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České
republiky  a vyhlášená  ve  Sbírce  zákonů nebo  ve Sbírce
mezinárodních smluv nestanoví jinak.

   (5) Hejtman a přednosta okresního úřadu jsou oprávněni
vyžadovat pomoc z příslušného územního celku sousedního státu
a připravovat  její  využití  pro  provádění  záchranných
a likvidačních  prací,  pokud  mezinárodní  smlouva schválená
Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve
Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

   (6) Přednosta okresního úřadu nebo starosta obce při výzvě
k poskytnutí věcné pomoci postupují při evidenci poskytnutého
věcného prostředku podle zvláštního právního předpisu.6) Jde-li
o poskytnutí věcné pomoci na základě výzvy velitele zásahu,
zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost do dokumentace o vedení
zásahu. Obsah záznamu tvoří údaje o osobě, která věcný prostředek
poskytla, identifikační údaje tohoto prostředku a údaje o době
a účelu využití vyžádaného prostředku.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
  zákonů (krizový zákon). 

               § 21

          Plánovaná pomoc na vyžádání

   (1) Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do
poplachového plánu integrovaného záchranného systému; plánovanou
pomocí na vyžádání se pro účely tohoto zákona rozumí předem
písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami
integrovaného záchranného systému  okresnímu úřadu, krajskému
úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám integrovaného
záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních
prací.

   (2) Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout
a) ministerstva, územní správní úřady,  orgány krajů a obcí
  v mezích své působnosti,
b) právnické  a fyzické  osoby, které  jsou vlastníkem nebo
  uživatelem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky
  civilní ochrany,
c) zdravotnická zařízení,
d) ostatní  složky integrovaného  záchranného systému uvedené
  v § 4 odst. 2,
e) vojenské záchranné útvary,16)
f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly.

   (3) Plánovanou pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten,
kdo by poskytnutím této pomoci vážně ohrozil plnění vlastních
závažnějších  úkolů  stanovených  podle  zvláštních  právních
předpisů.5)

   (4) Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou
povinny při stanovení rozsahu plánované pomoci na vyžádání na
základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného
záchranného systému sdělit
a) osoby pověřené pro zabezpečování  pomoci a způsob jejich
  vyrozumění,
b) síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci,
c) dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě
  vyžádání pomoci.
------------------------------------------------------------------
 5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.
16) § 19 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
  republiky. 

               § 22

             Ostatní pomoc

   Na žádost okresního úřadu, krajského úřadu nebo Ministerstva
vnitra mohou být pro potřebu složek integrovaného záchranného
systému při provádění záchranných a likvidačních prací využita
hospodářská  opatření, vojenské  útvary a  vojenská zařízení
ozbrojených  sil České  republiky podle  zvláštních právních
předpisů.17)
------------------------------------------------------------------
17) Například §  15 až 18  zákona č. 219/1999  Sb., zákon
  č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  a o změně některých souvisejících zákonů. 

              ČÁST DRUHÁ
     PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
          PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

               HLAVA I
  PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY

               § 23

   (1) Pokud okresní úřad zahrne do havarijního plánu okresu
nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo
podnikající fyzickou osobu, je tato povinna
a) bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,
b) zajistit  vůči svým  zaměstnancům dotčeným  předpokládanou
  mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b)
  tohoto zákona.

   (2) Právnické  osoby a podnikající  fyzické osoby jsou
v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi povinny
a) poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele
  zásahu (§ 19), přednosty okresního úřadu (§ 13) nebo starosty
  obce (§ 16) nebo prostřednictvím operačního a informačního
  střediska integrovaného záchranného systému,
b) strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce
  na pozemky a do staveb a použití nezbytné techniky, provedení
  terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku
  a odstranění staveb, jejich částí  a porostů, pokud jsou
  vlastníky nebo uživateli nemovitostí a pokud zvláštní právní
  předpis9) nestanoví jinak,
c) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na
  nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim
  přístup příslušným orgánům okresního úřadu nebo jimi zmocněným
  osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
d) pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené
  požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí
  a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně
  charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její
  využití  pro potřeby  civilní ochrany  a přístup orgánům
  hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do
  těchto objektů za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
e) pokud provozují školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná
  zařízení, vytvořit v nich podmínky pro výdej ochranných masek,
  dětských  ochranných  vaků,  dětských  ochranných kazajek,
  ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu
  těla a dalších ochranných prostředků.

   (3) K plnění úkolů podle odstavce 1 mohou právnické osoby
a podnikající fyzické osoby zřizovat zařízení civilní ochrany
podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.3)

   (4)  Prováděcí  právní  předpis  stanoví náhrady výdajů
vynakládaných  právnickými osobami  a podnikajícími fyzickými
osobami na ochranu obyvatelstva.
------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů.
9) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 353/1999 Sb. 

               § 24

   (1) Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem
technických zařízení a budov,  při nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami18) a při jejich přepravě nebo při nakládání
s nebezpečnými odpady (dále jen "havárie"), je právnická nebo
podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem, správcem nebo
uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů, povinna
a) podílet se na přípravě záchranných a likvidačních prací a na
  zpracování havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního
  plánu tím, že poskytne na vyžádání okresnímu úřadu, pokud
  zvláštní právní předpis nestanoví jinak,8) informace o
  1. zdrojích rizik,
  2. pravděpodobných následcích havárií  a možných způsobech
   jejich likvidace,
  3. možných účincích na obyvatele a životní prostředí,
  4. opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění
   nezbytných  sil a  prostředků k  provedení záchranných
   a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení,
b) vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis
  nestanoví jinak,8)
  1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných
   opatřeních,
  2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí,
  3. organizování záchranných prací,
  4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci.

   (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které
došlo k havárii, je povinna
a) provádět neprodleně záchranné a likvidační práce,
b) ohlásit  neprodleně havárii  místně příslušnému operačnímu
  a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému,
  dále okresnímu úřadu a ohroženým obcím; tím není dotčena
  oznamovací  povinnost stanovená  podle zvláštních právních
  předpisů,
c) podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu
  stanoveném zvláštním právním předpisem,8)
d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by
  mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo
  ostatního  obyvatelstva, zejména  informace o výbušninách,
  nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření,
  dravých či nebezpečných zvířatech,
e) spolupracovat  při  odstraňování  havárie  se  složkami
  integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány
  krajů a obcí,
f) uhradit okresnímu úřadu nebo složkám integrovaného záchranného
  systému náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci,
  s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými
  havárií,
g) zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních
  úřadů nebo obcí,
h) zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie
  i v důsledku její likvidace,
i) spolupracovat  při  zpracování  dokumentace  o záchranných
  a likvidačních pracích.
------------------------------------------------------------------
 8) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
  a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování,
  zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
18) § 3 až 5 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách
  a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů,
  ve znění zákona č. 352/1999 Sb. 

               § 25

             Fyzické osoby

   (1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má
právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva
a na poskytnutí instruktáže a  školení ke své činnosti při
mimořádných událostech.

   (2) Fyzická osoba je povinna
a) strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné
  události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění
  záchranných a likvidačních prací,
b) poskytnout na výzvu starosty obce, přednosty okresního úřadu
  nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc,
c) strpět,  pokud  je  to  nutné  k  provádění  záchranných
  a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo
  správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo
  likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné
  techniky,  provedení terénních  úprav, budování ochranných
  staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí,
  zařízení a porostů,
d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by
  mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo
  ostatního  obyvatelstva, zejména  informace o výbušninách,
  nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření,
  dravých či nebezpečných zvířatech,
e) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na
  nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup
  příslušným orgánům okresního úřadu nebo jimi zmocněným osobám
  za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
f) pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené
  požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí
  a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně
  charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její
  využití pro potřeby civilní ochrany a přístup příslušným
  orgánům okresního úřadu nebo jimi zmocněným osobám do těchto
  staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

   (3) Plnění povinností uvedených v odstavci 2 může fyzická
osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní
nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti,
které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení,
kterému se má předcházet. 

              HLAVA II
               VÝJIMKY

               § 26

   (1) K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat
fyzické osoby, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního
práva.

   (2) Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let
a od 62 let a osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných
činností, plně invalidní osoby, poslanci a senátoři Parlamentu
České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím
vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

   (3) Ženám lze nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není
v rozporu se zvláštním právním předpisem.19)

   (4) Osoby osvobozené od osobní pomoci mohou poskytnout
dobrovolnou pomoc.
------------------------------------------------------------------
19) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
  předpisů.
  Vyhláška  č.  261/1997  Sb.,  kterou  se  stanoví práce
  a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám,
  matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým,
  a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce
  konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky
  č. 185/1998 Sb. 

              HLAVA III
    KONTROLA, POKUTY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

               § 27

              Kontrola

   (1) Ministerstvo, okresní úřad a orgány krajů a obcí, které
zajišťují přípravu na mimořádné události, záchranné a likvidační
práce a ochranu obyvatelstva,  jsou oprávněny v mezích své
působnosti kontrolovat  dodržování tohoto zákona  a předpisů
vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se
řídí  základními  pravidly  stanovenými  zvláštním  právním
předpisem.20)

   (2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce okresní
úřad, u okresního úřadu krajský  úřad a u krajského úřadu
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným ministerstvem.
------------------------------------------------------------------
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
  předpisů. 

               § 28

               Pokuty

   (1) Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona může orgán,
který porušení povinnosti zjistil, uložit
a) fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč,
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše
  3 000 000 Kč.

   (2) Nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při
uložení pokuty, lze uložit pokutu opětovně.

   (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne,
kdy se o porušení povinnosti dozvěděl orgán, který pokutu ukládá,
a musí být pravomocně skončeno do 3 let od porušení povinnosti.
Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž
byla pokuta uložena.

   (4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

   (5) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak. 

               § 29

   Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva,
        poskytnutí věcné a osobní pomoci

   (1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí
věcné nebo osobní pomoci náleží právnické nebo fyzické osobě
peněžní náhrada. Náhradu poskytuje okresní úřad, v jehož územním
obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do
6 měsíců od ukončení záchranných nebo likvidačních prací.

   (2)  Pokud dojde  k omezení  výkonu vlastnického práva
k nemovitosti, poskytne se jejímu vlastníku náhrada odpovídající
míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního právního
předpisu.21)

   (3) Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níž nelze určit výši
náhrady dohodou nebo postupem podle zvláštních právních předpisů,
stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné
či podobné práce nebo služby. Při stanovení náhrady za věcnou
pomoc se vychází z výše výdajů vzniklých povinnému nebo z výše
náhrady obvykle účtované za použití stejného nebo obdobného
věcného prostředku  v době jeho  poskytnutí, zjištěné podle
zvláštního právního předpisu.

   (4) Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy
pouze z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti22)
osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci plánované
pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po
kterou pomoc poskytne. Náhradu poskytuje okresní úřad, v jehož
územním obvodu byla pomoc poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého
výdělku  se  postupuje  přiměřeně  podle zvláštního právního
předpisu.23)

   (5) Obce, okresní úřad, orgány krajů, popřípadě základní
složky integrovaného záchranného systému jsou oprávněny požadovat
uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí
věcné nebo osobní pomoci po původci havárie. Těmito úhradami se
kompenzují  vynaložené  výdaje.24)  §  49  odst.  9  zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
------------------------------------------------------------------
21) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
22) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
  znění pozdějších předpisů.
23) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku
  náhrady ušlého výdělku při správě daní.
24) § 49 odst. 9. zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech  a  o  změně  některých  souvisejících zákonů
  (rozpočtová pravidla) 

               § 30

             Náhrada škody

   (1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým
osobám  vzniklou  v  příčinné  souvislosti  se  záchrannými
a likvidačními pracemi a  cvičeními prováděnými podle tohoto
zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud
se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám nebo způsobil
havárii.

   (2) Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám,
které utrpěly škodu na zdraví nebo věcnou škodu při
a) činnosti složek integrovaného záchranného systému nebo orgánů
  koordinujících záchranné a likvidační práce,
b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

   (3) Škoda na zdraví se uhrazuje obdobně podle předpisů
o odškodňování pracovních úrazů,25)  pokud nevznikl nárok na
náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. V případě úmrtí
poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům.

   (4) Peněžní náhradu poskytne okresní úřad, v jehož územním
obvodu při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda
či újma vznikla. Při poskytování této náhrady za věcnou škodu se
postupuje podle zvláštních právních předpisů platných v době
vzniku škody.

   (5) Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba
uplatnit písemně u příslušného okresního úřadu do 6 měsíců od
doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla,
nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Okresní úřad
může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody
i po uplynutí termínu k podání žádosti, nebo i bez podání žádosti,
ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

   (6)  Vznikne-li škoda  složkám integrovaného záchranného
systému nebo osobám v nich zařazeným při poskytování pomoci
v zahraničí, hradí tuto škodu Ministerstvo vnitra, pokud ke škodě
došlo při mezistátní  pomoci schválené Ministerstvem vnitra.
V případě poskytování pomoci v příhraničí hradí škodu okresní
úřad, z jehož území byla pomoc poskytnuta. Odškodnění se provádí
tak, jako kdyby škoda vznikla na území České republiky.

   (7) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým
osobám, které zavinily vznik havárie.
------------------------------------------------------------------
25) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce.
  Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník
  práce a některé další zákony. 

               § 31

           Finanční zabezpečení
        integrovaného záchranného systému

   (1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro
zpracování  dokumentace,  ochranu  obyvatelstva,  ověřování
připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování
a provozování  společně  užívaných  zařízení  pro  potřeby
integrovaného  záchranného  systému,  zejména  v  oblasti
telekomunikací a informačních systémů, uplatňuje Ministerstvo
vnitra v návrhu svého rozpočtu. Krajský úřad a okresní úřad
uplatňují  požadavek  na  tyto  prostředky  prostřednictvím
Ministerstva vnitra.

   (2) K  úhradě mimořádných výdajů  vzniklých v důsledku
prováděných záchranných a likvidačních prací může být použita
rezerva finančních prostředků vyčleněná v rozpočtové kapitole
Všeobecná pokladní správa.

   (3) Vláda, orgány kraje nebo okresní úřad hradí náklady
vynaložené složkami integrovaného záchranného systému ke krytí
výdajů  vzniklých  při  nasazení  sil  a  prostředků složek
integrovaného záchranného systému v případě, že neuhrazení těchto
nákladů  by  mohlo  ohrozit  funkčnost  složek integrovaného
záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací.

   (4)  Způsob finančního  zabezpečení jednotlivých  složek
integrovaného záchranného systému při výkonu činností stanovených
těmto složkám zvláštními právními předpisy není tímto zákonem
dotčen. 

              HLAVA IV
         USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

               § 32

         Hromadné informační prostředky

 Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně
televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady
nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska
integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu
a smyslu uveřejnit tísňové  informace potřebné pro záchranné
a likvidační práce. 

                § 33

        Vztah k zvláštním právním předpisům

   (1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona,
s výjimkou pokut podle § 29, se nevztahuje správní řád.

   (2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se
zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za
válečného stavu plní složky integrovaného záchranného systému
i právnické a fyzické osoby úkoly stanovené tímto zákonem, pokud
zvláštní právní předpis26) nestanoví jinak.
------------------------------------------------------------------
26) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

               § 34

            Zvláštní případy

   Tento zákon se vztahuje i na případy, kdy jde o mimořádnou
událost, kterou je ohroženo veřejné zdraví a orgán ochrany
veřejného  zdraví  požádá  okresní  úřad,  orgán kraje nebo
Ministerstvo vnitra o společné řešení mimořádné události. 

               § 35

           Zmocňovací ustanovení

   (1)  Vláda  vydá  nařízení  k  provedení  § 7 odst. 7
písm. a) a b) a § 23 odst. 4.

   (2) Ministerstvo vnitra vydá  vyhlášku k provedení § 5
odst. 4, § 7 odst. 7 písm. c) až g), § 12 odst. 3 a § 18 odst. 4
písm. a).

   (3) Ministerstvo vnitra vydá po projednání s Ministerstvem
pro místní rozvoj vyhlášku k provedení § 7 odst. 7 písm. h).

   (4) Ministerstvo pro místní  rozvoj vydá po projednání
s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 7 odst. 7 písm. i).

   (5)  Ministerstvo dopravy  a spojů  vydá po projednání
s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 9 odst. 4 a § 18
odst. 4 písm. b). 

              ČÁST TŘETÍ

               HLAVA I
   Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních
       orgánů státní správy České republiky

               § 36

   Zákon č. 2/1969 Sb.,  o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona
č. 34/1970 Sb., zákona č. 125/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb.,
zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření
č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb.,
zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona
č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb.,
zákona  č.  19/1992  Sb.,  zákona  č.  23/1992 Sb., zákona
č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb.,
zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb.,
zákona  č. 21/1993  Sb.,  zákona  č. 166/1993  Sb., zákona
č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb.,
zákona  č. 289/1995  Sb., zákona  č. 135/1996  Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona  č. 148/1998  Sb.,  zákona  č. 63/2000  Sb., zákona
č. 130/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb., se mění takto:

   1. V § 12 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) krizové  řízení,  civilní  nouzové  plánování,  ochranu
  obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.".

   2. V § 12 odstavec 2 zní:

   "(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro
Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému
a územní orgány státní správy.".

   3. V § 16 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) správu vojenských újezdů.".

Dosavadní písmeno e) se zrušuje.

   4. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   "(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech
státní správy na úseku civilní ochrany přecházejí z Ministerstva
obrany na Ministerstvo vnitra  dnem nabytí účinnosti zákona
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.". 

              HLAVA II
           Změna stavebního zákona

               § 37

   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění  zákona č. 137/1982 Sb., zákona
č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb.,
zákona  č. 262/1992  Sb.,  zákona  č. 43/1994  Sb., zákona
č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb.,
zákona č.  96/2000 Sb., zákona  č. 132/2000 Sb.  a zákona
č. 151/2000 Sb., se mění takto:

   V § 2 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva.". 

              ČÁST ČTVRTÁ
              ÚČINNOST

               § 38

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

              Klaus v. r.
              Havel v. r.
              Zeman v. r.